Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:26 (2004-2005)
Innlevert: 04.10.2004
Sendt: 05.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Innst. S. nr. 268 (2003-2004) som behandlet St.meld. nr. 30 Kultur for læring understreket et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre at økonomifagene må vurderes styrket i videregående opplæring. Arbeidet med nye læreplaner er igangsatt. Plassering av økonomifaget og antall timer er ikke avklart.
Hvordan følger statsråden opp komitéflertallets ønske om styrking av økonomifaget i videregående skole?

Begrunnelse

Det er viktig at utvikling av økonomifaget som eget selvstendig fag eller som fellesfag sammen med andre fag - og antall timer for et slikt styrket fag - avklares før faglig innhold utarbeides. Jeg går også ut fra at i arbeidet med styrking av faget blir lagt betydelige vekt på det åpenbare behovet for økonomiutdannete lærere.
Flertallet som står bak ønsket om styrking av økonomifaget i videregående opplæring har også understreket at "flertallet legger til grunn at forslagene vil bli utarbeidet i samarbeid med relevante fagmiljøer og at de sendes på høring før de blir vedtatt".
Jeg forutsetter at relevante økonomifagmiljøer ikke bare blir hørt men at synspunkt derfra vektlegges i arbeidet med styrking av økonomifaget.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Læreplanarbeidet er delegert til Utdanningsdirektoratet og en rekke læreplangrupper er nedsatt. En foreløpig fag- og timefordeling, som vil være grunnlag for arbeidet med læreplanene, vil bli oversendt til Utdanningsdirektoratet i nærmeste fremtid. Forslag til endelig fag- og timefordeling vil bli sendt på høring sammen med forslag til nye læreplaner før fastsetting.

Faget økonomi og informasjonsbehandling er i denne foreløpige fag- og timefordelingen tatt ut som eget fag i det nye studiespesialiserende programmet. Dette faget var tidligere kun et tilbud innenfor studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Informasjonsbehandling er en av de grunnleggende ferdighetene som skal inngå i læreplanene for alle fag på alle trinn. Økonomidelen er lagt til samfunnsfag. Dette vil være en styrking av faget. Samfunnsfag er et obligatorisk fellesfag i samtlige utdanningsprogram. Dette vil føre til at alle elever får et bedre grunnlag i økonomi.

Den nye fag- og timefordelingen vil styrke økonomifaget innenfor det studiespesialiserende utdanningsprogrammet. Dette utdanningsprogrammet vil inneholde et eget programområde for samfunnsfag og økonomi. Her vil økonomifaget få en naturlig plass og et større omfang enn etter dagens ordning.

Stortinget har sluttet seg til at det innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene skal være mer matematikk og mulighet til å velge programfag allerede fra første året. Det er derfor ikke mulig å innpasse alle fellesfag i dagens studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag som obligatoriske fag i samme omfang innenfor den nye strukturen i videregående opplæring.