Skriftlig spørsmål fra Grethe Fossli (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:27 (2004-2005)
Innlevert: 04.10.2004
Sendt: 05.10.2004
Besvart: 11.10.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): Den norske veterinærforening har i brev av 6. september 2004 orientert sine medlemmer om at avtalen med staten om veterinærvakt er sagt opp, og at de oppfordres til å si opp sine individuelle avtaler med staten med virkning fra 1. januar 2005. Uten denne vaktavtalen kan veterinærene ikke lenger pålegges å være tilgjengelige, og det kan dermed være vanskelig å få tak i veterinær ved behov ut over kontortid.
Hvilke tiltak vil bli satt i verk fra departementets side?

Begrunnelse

Jeg har forstått at det i lengre tid har vært uenighet mellom staten og Den norske veterinærforening om tolkningen av en avtale mellom Landbruksdepartementet og Den norske veterinærforening, noe som har medført at denne saken med jevne mellomrom også har dukket opp i Stortinget.
Denne gangen har avtalen mellom staten og DNV blitt sagt opp, med den følgen at vi fra 1. januar 2005 muligens kan stå uten veterinærvakter etter kontortid.
Selv om dyrehelseloven pålegger veterinærer å hjelpe dyr, vil dette ikke fungere dersom de ikke er tilgjengelige.
Dette kan bli en alvorlig situasjon, spesielt der det er områder med mange produksjonsdyr.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Den norske veterinærforening (DNV) har med virkning fra 1. januar 2005 sagt opp avtalen med Landbruks- og matdepartementet om veterinærvakt. Departementet er i likhet med spørsmålsstiller kjent med at DNV i brev av 6. september 2004 har oppfordret sine medlemmer til å si opp sine individuelle avtaler om vaktdeltakelse. Vi kjenner foreløpig ikke til hvordan de enkelte medlemmene vil forholde seg til denne oppfordringen.

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) er det orientert nærmere om saken og om den uenighet det er mellom partene (s. 58).

Jeg har tatt kontakt med DNV for å sondere mulighetene for en løsning av den oppståtte konflikten, ut fra de spørsmål som er omtalt s. 43 og s. 58 i St.prp. nr. 1 (2004-2005). Jeg vil komme tilbake til saken når sonderingene med DNV er sluttført.