Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:31 (2004-2005)
Innlevert: 05.10.2004
Sendt: 05.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden vurdere å be UDI effektivisere sin saksbehandling av søknader om oppholdstillatelse ved familiegjenforening, ved å innføre en egen raskere saksbehandling av såkalte "kurante" saker; saker der søkeren tidligere ved flere anledninger har fått innvilget sin søknad om oppholdstillatelse?

Begrunnelse

Jeg er blitt kontaktet av et ektepar der mannen er norsk statsborger og kona er fra et asiatisk land. Hun fikk første gang oppholdstillatelse i Norge i august 2000, men har på grunn av sitt arbeid vært bosatt andre steder i verden. Paret giftet seg i oktober 2002. I mai 2004 søkte hun om fornyelse av sin oppholdstillatelse, da hun ønsker å tilbringe sommerferien i Norge med sin norske ektemann. Dette var 5. gangs fornyelse av og paret ba spesielt om å søknaden kunne bli behandlet raskt, slik at de fikk tilbrakt ferien sin sammen. De har pr. 26. august i år ennå ikke fått svar fra UDI til tross for at de har purret flere ganger. Sommerferien fikk de, på grunn av lang saksbehandlingstid i UDI, ikke tilbrakt i Norge.
Dersom UDI oppretter et system der de skiller mellom kompliserte og kurante søknader. Der de kurante søknadene kjøres gjennom en rask saksbehandling, mens de kompliserte søknadene behandles som i dag, vil dette være til stor hjelp for familier som den beskrevet ovenfor.
Jeg ber derfor statsråden se nærmere på dette regelverket.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Utlendingsdirektoratet (UDI) er i tildelingsbrevet for 2004 bedt om å ha særlig fokus på oppholdssakene, inkludert søknader om familiegjenforening. UDI jobber ut fra en målsetting om at samlet saksgang skal bli så kort og effektiv som mulig, inkludert at innkomne saker skal behandles fortløpende. Søknader fra barn under 18 år er i 2004 gitt spesiell prioritet.

Saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader om familiegjenforening har over tid vært for lang. Jeg har fått opplyst fra UDI at for søkere fra følgende land ligger saksbehandlingstiden innenfor 6 måneder:

Algerie, Arabiske Emirater, Bahrain, Egypt, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kasakhstan, Kirgistan, Kuwait, Libanon, Libya, Maldivene, Marokko, Oman, Quatar, Saudi-Arabia, stasløse (palestinere), Syria, Tadsjikistan, Tunis, Turkmenistan, Tyrkia, Usbekistan, Vest-Sahara og Yemen.

For øvrige land er den normert saksbehandlingstid i dag 10-13 måneder. I enkelte saker kan saksbehandlingstiden også være lengre. Årsakene til det kan være mange, men gjør seg særlig gjeldende i forhold til land hvor dokumentsituasjonen er upålitelig, slik at det er nødvendig å foreta verifiseringer eller DNA-testing for å avklare familierelasjonene.

Følgende familiegjenforeningssaker har i dag spesiell prioritet i UDI:

- Søknader fra mindreårige barn (barn som søker alene)

- Søknader om 9 måneders foreldrebesøk

- Søknader om familiegjenforening med hovedperson som har studietillatelse i Norge

- Søknader som har fulgt feil søknadsprosedyre

- Andre hastesaker

Disse har normalt en saksbehandlingstid langt under 6 måneder.

Søknad om fornyelse av tillatelse avgjøres av politiet, dersom det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. utlendingsforskriften § 41 annet ledd. I slike tilfeller vil saksbehandlingstiden være vesentlig kortere. Dersom saken er tvilsom, skal imidlertid politiet oversende saken til Utlendingsdirektoratet for avgjørelse.

UDI gjennomførte i vinter en kartlegging og analyse av saksflyt og arbeidsorganisering i behandlingen av oppholdssaker. Til hjelp i analysen ble det benyttet konsulentbistand fra Accenture AS. På grunnlag av denne gjennomgangen har UDI startet arbeidet med implementering av en rekke tiltak for å effektivisere saksbehandlingen, i første omgang som et pilotprosjekt i saksbehandlingsenheten som håndterer søknader om arbeidstillatelser, men med et klart siktemål om at den nye måten å organisere arbeidet på vil bli tatt i bruk i behandlingen av alle oppholdssaker i løpet av et halvt års tid.

De viktigste elementene i ny arbeidsorganisering er:

- Effektiv siling av innkomne saker - slik at alle saker av en viss kategori eller hvor utfallet er gitt, blir behandlet omgående. Dette reduserer kalendertid for behandlingen av disse saker betraktelig, samtidig som man får kanalisert mer ressurser og riktig kompetanse til de saker som krever mer inngående behandling. Dermed reduseres behandlingstiden også for disse sakene.

- Teamorganisering. Dette gir organisasjonen mye større fleksibilitet, styrker de ansattes kompetanse og reduserer sårbarheten ved fravær.

- Økt ressursinnsats knyttet til støtte for søkere, søknadssteder og saksbehandlere. Dette går på formalisering av kunnskapsforvaltning, gjøre relevant informasjon lettere tilgjengelig, oppdatere og standardisere arbeidet med rundskriv og notater.

- Etablere en "kundeservicetelefon" for til enhver tid å kunne svare på hvor saken befinner seg, dens status og antatt behandlingstid. Denne ordningen skjermer også saksbehandlerne, slik at de unngår avbrytelser og kan gjøre jobben raskere.

- Endret måling av produksjon og ny rapporterings- og møtestruktur som følge av teamorganiseringen.

Jeg har tro på at tiltakene etter hvert som de blir implementert vil redusere saksbehandlingstiden ytterligere for alle saker, sikre at enklere saker blir prioritert og øke servicenivået for søkerne. Stortingsrepresentant Skei Grandes forslag om å innføre en raskere saksbehandling av kurante saker synes dermed ivaretatt.