Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:33 (2004-2005)
Innlevert: 05.10.2004
Sendt: 05.10.2004
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 18.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Kan justisministeren komme med en vurdering av de sikkerhetsmessige aspekter og konsekvenser ved en eventuell flytting av Oslo Kontrollsentral i Røyken til Sola?

Begrunnelse

I forbindelse med foreslått flytting av Oslo Kontrollsentral i Røyken til Sola har Avinor AS fremmet en rekke begrunnelser for flyttingen med argumenter hovedsakelig fokusert på de økonomiske aspekter.
Imidlertid mener Fremskrittspartiet at denne sak også må vurderes med henblikk på de sikkerhetsmessige aspekter. I St.meld. nr. 39 (2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivil-militært samarbeid, presiserer Regjeringen at de i perioden 2005 til 2008 blant annet ønsker å legge spesiell vekt på:
- Sikring av nød- og beredskapsetatenes evne til å håndtere større hendelser, blant annet terrorisme og bruk av masseødeleggelsesmidler.
- Målrettet og samordnet arbeide for å sikre samfunnets kritiske infrastruktur.

Ifølge justisministeren er bakgrunnen for dette endringer i risiko- og terrorsituasjonen (ref. pressemelding i forbindelse med ovennevnte stortingsmelding). Fjellanlegget i Røyken er bygd etter Forsvarets retningslinjer for å kunne fungere som kommandosentral i krig og er således et bygg i tråd med Regjeringens målsetting.
Terrorhandlinger de siste årene er ofte utført med biler lastet med sprengstoff eller bensin.
I tillegg finnes det også utstyr som sender ut elektromagnetiske pulser som skader datasystemene.
Utformingen av anlegget i Røyken med plassering i en fjellhall gjør anlegget lite sårbart for slike aksjoner.
Fremskrittspartiets syn er at de sikkerhetsmessige aspekter i denne flyttesak må pålegges sterke overordnede føringer og i denne forbindelse imøteser vi justisministerens vurderinger med stor interesse.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Spørsmålet ble overført fra justisministeren.

Avinor har vurdert konsekvenser av en etablering av en felles kontrollsentral for Sør-Norge med hensyn til både flysikkerhet (safety) og beredskap mot terror og sabotasje og annen sårbarhet (security). De tre alternativene som har vært vurdert, er Røyken, Sola og Værnes.

Avinors vurderinger oppsummeres som følgende:

Safety

Avinors krav til flykontrollsystemer, fagkompetanse m.m. er ikke lokaliseringsavhengig og vil derfor ikke påvirke lokaliseringsvalget. SINTEF har vurdert om lokalisering av kontrollsentral sør har betydning for flysikkerheten, spesielt i Nordsjøen. SINTEFs hovedkonklusjon er at en flytting av det eksisterende helikopterfaglige miljøet i Stavanger kan være uheldig og synes vanskelig å forene med den overordnede målsettingen for helikoptersikkerheten. Avinor opplyser at dette tillegges avgjørende vekt og anbefaler derfor at offshoresektoren uansett blir igjen på Sola. Dette øker de totale driftskostnadene dersom de øvrige deler av kontrollsentral sør lokaliseres til Værnes eller Røyken.

Security

Alle de tre lokaliseringsalternativene oppfyller de krav som er nødvendige for å imøtekomme eksisterende krav og det risiko- og sårbarhetsbildet som foreligger. Anlegget i Røyken skiller seg fra de to øvrige alternativene ved at det er sikret som et krigsanlegg. Avinor viser til at selskapets ansvarsområde er å betjene luftfarten i fredstid og at selskapet ikke er ansvarlig for rikets sikkerhet. Avinor vil ikke inneha ansvaret for flysikringstjenesten i krigstid. Avinor har blant annet konferert sine vurderinger med Generalinspektøren for Luftforsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Det har ikke framkommet krav om at kontrollsentralen bør ligge i fjell.

Sola kontrollsentral er sikret både i forhold til EMP (elektromagnetisk puls) og ABC (Atomic, Biological and Chemical). Sikringsbygningene er bygget etter militære retningslinjer for best mulig å stå imot et anslag. I det nye driftsbygget på Værnes er lokalene som var planlagt brukt til kontrollsentralen, EMP-sikret.

Alle de tre alternativene er sikret mot at uvedkommende kommer seg inn i bygningene ved at det er installert adgangskontrollsystemer med kortlesere.

Avinor har gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for lokalisering av kontrollsentral sør, der konsekvenser for flysikkerheten og egne ansatte av terroristanslag, krig, normalulykker og helse og arbeidsmiljø har blitt vurdert. I analysen konkluderes det med at alle alternativene har en fysisk beskyttelse som ligger godt i overkant av hva man finner ellers i Europa. Daganlegg versus fjellanlegg er også vurdert. Analysen konkluderer med at alternativene er likeverdige, men med en svak positiv sikkerhetsmessig fordel for daganlegg når det gjelder egne ansatte. Dette henger sammen med enklere evakuering ved brann og bedre arbeidsmiljø med hensyn til luft og lys.

NSM opplyser i brev av 4. oktober 2004 til Avinor følgende:

"NSM er ikke kjent med de ulike konkrete sikringstiltak som i dag eksisterer ved de alternativene som ble vurdert i forbindelse med Kontrollsentral Sør. Videre har vi ikke kunnskap om eventuelle nye tiltak som vil bli etablert. På dette grunnlag er det vanskelig å ha noen kvalifisert oppfatning av om sikkerhetstiltakene på Sola ved Stavanger er tilstrekkelige. Dertil kommer mangel på regelverk å forankre eventuelle vurderinger i.

De vurderinger Avinor AS har foretatt synes imidlertid ut i fra den tilsendte dokumentasjon å være akseptable. Avinor AS opplyser i tilsendt dokumentasjon at alternativene er gjennomgått sikkerhetsmessig, og eventuelle nødvendige kompenserende sikkerhetstiltak er identifisert for de ulike alternativer. Avinor AS legger således til grunn at alle alternativene er likeverdige sikkerhetsmessig sett.

Gitt denne forutsetningen, herunder at alle nødvendige kompenserende sikkerhetstiltak implementeres, har NSM ingen merknad til valg av lokalisering av Kontrollsentral Sør.

NSM forutsetter imidlertid at vi blir konsultert før en etablering skjer på Sola ved Stavanger."

På bakgrunn av ovenstående opplysninger fra Avinor, synes Sola, Røyken og Værnes etter min vurdering å ivareta hensynet til flysikkerhet, beredskap og sårbarhet på en tilnærmet likeverdig måte.

Justisdepartementet har et overordnet ansvar for samfunnets sivile sikkerhet og beredskap, herunder bl.a. ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NSM skal på vegne av Justisdepartementet ivareta de utøvende funksjoner for den forebyggende sivile sikkerhetstjeneste, og rapportere om sikkerhetstilstanden på sivil side til Justisdepartementet. DSB skal ha oversikt over risiko- og sårbarhetsutviklingen i samfunnet og være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, samt sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Justisdepartementet har ingen merknader til valg av lokalisering av Kontrollsentral Sør. Det legges til grunn at NSM og DSB vil bli nærmere konsultert.

St.meld. nr. 39 (2003-2004) gir en nærmere omtale av Regjeringens målsettinger for arbeidet knyttet til samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid. Utviklingen i risikobildet blir omtalt i meldingens kap. 3 og i meldingens kap. 10.8 blir tiltak for sikring av tilgang på samfunnskritiske varer og tjenester omtalt. I meldingen varsles det en vurdering av de beredskapsmessige konsekvenser av omdanningen av statlige virksomheter med den målsetting at det etableres mekanismer for å unngå at den sivile beredskap svekkes, jf. omtale i St.meld. nr. 25 (1997-98), jf. Innst. S. nr. 241 (1997-98). Vurderingen skal sees i sammenheng med spørsmål om sikring av kritisk infrastruktur og mulighetene på å sikre tilgang på samfunnsviktige varer og tjenester. I denne sammenheng vil det være en utfordring at samfunnets behov for sikkerhet og beredskap ved omstillinger eller omstruktureringer ivaretas. Regjeringen er opptatt av å etablere gode virkemidler som ivaretar rikets interesser og vitale nasjonale sikkerhetsinteresser innenfor virksomheter med ansvar for kritisk infrastruktur, herunder både private virksomheter samt offentlige virksomhetene som har en tilknytningsform i grenselandet mellom stat og marked.

Det vises til St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Justisdepartementet hvor det fremgår at det skal etableres et utvalg som skal gå nærmere inn i denne problemstillingen. Utvalget vil være et bidrag i Regjeringens arbeid for å sikre samfunnets kritiske infrastruktur.