Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:35 (2004-2005)
Innlevert: 06.10.2004
Sendt: 07.10.2004
Besvart: 14.10.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Store deler av Norge gror igjen. Dette er en stor utfordring, men samtidig gir det rom for nye muligheter både når det gjelder å produsere bioenergi, skaffe nye arbeidsplasser og få større aktivitet i skogbruket. Namdalen i Nord-Trøndelag er et skogrikt område. Dette området har også jobbet i mange år for å opprettholde bosettinga.
Kan landbruksministeren vurdere å bidra til å få etablert et pilotprosjekt for skogrydding dersom det kommer et initiativ fra denne regionen?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Jeg viser til spørsmål fra representanten Inge Ryan angående bistand til etablering av pilotprosjekt for skogrydding i Namdalen.

Landbruksdepartementet overførte i 2004 forvaltningen av tilskuddsmidlene til spesielle miljøtiltak i jordbruket og til nærings- og miljøtiltak i skogbruket fra fylkesmennene til kommunene. Bakgrunnen for dette var blant annet ønsket om å gi kommunene større frihet til å tilpasse bruken av tilskuddsmidlene til lokale forhold. Innenfor Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket har kommunene i en region frihet til å gå sammen om å etablere prosjekt for å øke verdiskapingen i skogbruket. I dette ligger blant annet tiltak som ungskogpleie, tynning og andre kvalitetsforbedrende tiltak. I Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, som også forvaltes av kommunene, inngår skjøtsel av kulturlandskap som et viktig element. I den samlede landbrukspolitikken er det lagt stor vekt på gevinster av å se skjøtsel av kulturlandskap, gjengroingsområder og ungskog, og produksjon av bioenergi i sammenheng. Også innenfor bioenergiprogrammet, som forvaltes av Innovasjon Norge, er det åpning for å søke midler til lokale bioenergiprosjekter. I statsbudsjettet for 2005 er rammen for bioenergiprogrammet foreslått økt til 23 mill. kr.

Dersom kommunene i Namdalen ønsker det, har de full anledning til å gå sammen om å benytte tilskuddsmidlene til å etablere prosjekter av den typen som representanten Inge Ryan spør om.