Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:39 (2004-2005)
Innlevert: 07.10.2004
Sendt: 07.10.2004
Besvart: 14.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Vil miljøvernministeren stille strengere krav til avfallshåndteringen i bygge- og anleggsbransjen ved å gjøre den nasjonale forskriften for behandling av bygge- og anleggsavfall pliktig og mer lik Oslo kommunes regelverk, og vil miljøvernministeren ta initiativ til å ta avfallshåndteringen i bygge- og anleggsbransjen inn i plan- og bygningsloven?

Begrunnelse

Bygge- og anleggsbransjen er den næringen som produserer mest avfall, mye av avfallet inneholder farlige stoffer som lett havner på avveie. Det er over to år siden den frivillige nasjonale forskriften for behandling av bygge- og anleggsavfall (BA-avfall) ble innført. Den har ikke vært en suksess. Kun et 30-talls kommuner har innført forskriften.
Forskriften har en del svakheter og dette kan være en av grunnene til at den ikke er mer utbredt. For eksempel åpner den (blanketten Plan for avfallsdisponering (NBR 5178)) for at en rekke gjenvinnbare fraksjoner kan deponeres. Forskriften åpner ikke for at det kan stilles krav til kildesortering og behandlingsmåte. I blanketten Plan for miljøsanering (NBR 5179) fremgår ingen opplysninger om byggeår, byggets historie og hvor i bygget de ulike forekomstene av farlig avfall finnes. Disse opplysningene er avgjørende for en riktig miljøsanering. Plan for avfallsdisponering og miljøsanering kan først kreves for tiltak som overstiger 400 kvm. Arealgrensen bør være lavere for riving og rehabilitering. For eksempel kan riving av en normal enebolig generere over hundre tonn avfall, deriblant farlig avfall. Det er heller ikke krav til sluttrapport som dokumenterer at avfallet er håndtert iht. godkjent plan.
Oslo kommune har siden 1. januar 1997 hatt egne retningslinjer for håndtering av BA-avfall, som ivaretar svakhetene nevnt i forrige avsnitt. Systemet i Oslo fungerer godt både i forhold til effektiv oppfølging fra myndigheten sin side og som et nyttig verktøy og hjelpemiddel for tiltakshavere (byggherrer) og entreprenører. Oslo kommune kan vise til en høy grad av kildesortering for BA-avfall, noe som er en forutsetning for økt gjenvinning og riktig håndtering av farlig avfall.
Regelverket for håndtering av BA-avfall er i dag hjemlet i forurensningsloven. Dette gjør tiltakshaver ansvarlig, mens entreprenører som håndterer BA-avfall daglig står uten ansvar i henhold til forurensningsloven. Ved å ta avfallshåndtering inn i plan- og bygningsloven vil man forenkle den kommunale saksbehandlingen og de profesjonelle aktørene, som har nødvendig kompetanse, blir ansvarliggjort. Det vil da bli et felles nasjonalt regelverk, som vil bidra til like konkurransevilkår. Videre vil det da bli mulig for kommunene å sanksjonere overfor useriøse foretak.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Det er riktig at store mengder avfall oppstår i bygge- og anleggsbransjen og at en del av dette avfallet må karakteriseres som farlig. Det er en prioritert oppgave for miljøvernmyndighetene å øke innsamlingen av det farlige avfallet. Jeg har derfor bedt Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomføre en ny strategi for farlig avfall som har til formål å hindre at farlig avfall oppstår, samt å øke innsamlingen av det farlige avfallet.

Det er også en prioritert oppgave for miljøvernforvaltningen å redusere miljøbelastningen fra behandling av ikke-farlig avfall. Deponering av nedbrytbart avfall medfører betydelige klimagassutslipp, og SFT har derfor på oppdrag av Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til ny strategi for nedbrytbart avfall. Dette forslaget omfatter også avfall som oppstår i bygge- og anleggsbransjen. SFT foreslår som et sentralt virkemiddel å gjøre den frivillige forskriften om miljøsaneringsplaner og avfallsplaner i kommunal byggesaksbehandling obligatorisk i alle kommuner, og at dette på sikt bør knyttes til plan- og bygningsloven § 93 om søknadspliktige prosjekter. SFTs forslag er nå til behandling i departementet.

Departementet er kjent med systemet i Oslo kommune for håndtering av bygge- og anleggsavfall og erfaringer herfra vil være en del av vurderingen for hvordan SFTs forslag til strategi skal gjennomføres.