Skriftlig spørsmål fra Jørgen Kosmo (A) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:40 (2004-2005)
Innlevert: 07.10.2004
Sendt: 07.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): Jeg ber opplyst om statsråden var kjent med Statsbyggs politianmeldelse av UNDP etter brannen i Inkognitogt. 18, om det foreligger rutiner for håndtering av saker hvor internasjonale organisasjoner e.l. er involvert og om statsråden i tilsvarende saker vil anse det som hensiktsmessig å velge andre virkemidler enn politianmeldelse, og vil det være hensiktsmessig å kreve erstatning med sikte på tilbakeføring av bygget i sin opprinnelige form eller kunne andre løsninger være aktuelle?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at Statsbygg anmeldte brann etter at vannkoker på kokeplate tok fyr i leietakers kontorer i Inkognitogt. 18 den 14. juli 2004. Anmeldelsen er senere henlagt. Leietaker er en organisasjon i FN-systemet. Statsbygg har i brevs form varslet at de bygningsmessige skader vil bli taksert og at erstatningskrav vil bli fremmet så snart som mulig for resten av det økonomiske tapet. Dette tapet skal etter det opplyste være ment å dekke kostnadene ved å tilbakeføre bygningen til den standard det hadde før brannen.
Som kjent er det planer om å gjøre bygningen om til ny statsministerbolig. I den forbindelse vil det være behov for totalrenovering av hele bygget og slik at en tilbakeføring til gammel standard ikke vil være aktuelt.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Innledningsvis vil jeg bemerke at det ikke medfører riktighet at det er Statsbygg som har politianmeldt UNDP etter brannen i Inkognitogt. 18. Det er Oslo politidistrikt som av eget initiativ har anmeldt og etterforsket forholdet etter brann- og eksplosjonsloven av 14. juni 2002.

I henhold til straffeprosessloven § 224, påtaleinstruksen § 7-4 5. ledd og Riksadvokatens rundskriv Del II-nr. 3/1973, skal politiet på eget initiativ etterforske saken ved brann, for eventuelt å avdekke om det er begått en straffbar handling. Anmeldelsen ble foretatt av en politibetjent ved Oslo politidistrikt den 14. juli 2004. Statsbygg er i brev av 15. juli 2004 fra Oslo politidistrikt gjort oppmerksom på at politiet har anmeldt forholdet og at det er mulig å fremme erstatningskrav i en eventuell straffesak.

På spørsmål om det foreligger rutiner for håndtering av saker hvor internasjonale organisasjoner eller lignende er involvert, kan jeg opplyse at Statsbygg allerede dagen etter brannen var i dialog med UNDP for om mulig å hjelpe dem med andre kontorer. I den anledning ble det også gjennomført en befaring i Teatergata 2, Biengården, fordi dette var lokaler som umiddelbart kunne tas i bruk. UNDP har senere valgt å leie kontorer fra annen utleier.

Det blir videre spurt om undertegnede i tilsvarende saker vil anse det som hensiktsmessig å vurdere andre virkemidler enn politianmeldelse. Jeg kan ikke som statsråd gå inn i saker som er underlagt offentlig påtale. Saken ble for øvrig henlagt av Oslo politidistrikt den 17. september 2004.

I denne saken har Statsbygg forholdt seg til gjeldende leieavtale. I saker hvor ulykker eller brann er oppstått på grunn av forhold som kan føres tilbake til leietakers uaktsomhet, vil det normalt bli fremmet krav om erstatning.

I forbindelse med brannen viser foreløpige undersøkelser at det er brannskader, bl.a. inne i vegg- og etasjeskillene. Statsbygg vil nå taksere skadene på eiendommen, og det kan bli aktuelt å fremme erstatningskrav for kostnader knyttet til utbedring av skader på bærekonstruksjoner og andre bygningsdeler som ellers ikke ville blitt berørt ved kommende ombygginger.