Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:48 (2004-2005)
Innlevert: 11.10.2004
Sendt: 11.10.2004
Besvart: 15.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Jonatun er en psykiatrisk behandlingsinstitusjon i Helse Fonna med 18 behandlingsplasser.
Hva vil helseministeren gjøre for å stoppe den planlagte nedbyggingen fra 18 til 9 behandlingsplasser ved institusjonen?

Begrunnelse

Helseministeren har uttalt at ingen behandlingsplasser i psykiatrien skal legges ned før et tilsvarende godt tilbud for pasientene er på plass lokalt. Jonatun er en psykiatrisk behandlingsinstitusjon med et godt og stabilt fagmiljø.
I Helse Vest er det lange ventelister og mangel på kapasitet for psykiatrisk langtidsbehandling, noe fylkeslegen i Hordaland påpeker. Det virker derfor underlig at Helse Fonna i en slik situasjon velger å redusere antall plasser ved Jonatun med halvparten av kapasiteten. Med stor mangel på behandlingsplasser burde kapasiteten økes fremfor å bygges ned.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse skal behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser styrkes. I tillegg til utbygging er det også forutsatt å skulle skje en betydelig omstrukturering av spesialisthelsetjenestens tilbud til denne pasientgruppen. Dette hadde blant annet utgangspunkt i de strukturproblemer som ble lagt fram i St.meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet, og som ble videre fulgt opp i St.prp. nr. 63 (1997-98) Opptrappingsplanen for psykisk helse. I tråd med Opptrappingsplanen for psykisk helse, bør ressursinnsatsen innen psykisk helsevern dreies over fra relativt sett mindre døgnbehandling til mer polikliniske og ambulante arbeidsformer. I tillegg forventes det en omstrukturering og oppgraderinger av døgnplassressursene. Spesielt gjelder dette de ressurser som er knyttet opp til psykiatriske sykehjem eller bo- og behandlingsinstitusjoner som har ivaretatt mange langtidspasienter. Disse døgnplassene vil enten bli oppgradert til aktive behandlingsplasser, eller avviklet ettersom tilbudet i kommunene bygges opp.

Det er en forutsetning at utbygging og omstrukturering skjer som del av en helhetlig plan for styrking av tjenestetilbudet. De godkjente fylkeskommunale planene skal fortsatt ligge til grunn for helseforetakenes arbeid med Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Når det gjelder situasjonen for Jonatun som representanten viser til, har departementet blitt informert av Helse Vest om at den totale kapasiteten i denne delen av distriktet skal videreføres og styrkes. Jonatun har i dag 18 døgnplasser. Det er imidlertid lagt opp til å omfordele døgnplassene ved Jonatun og Valen sykehus. Dette er en del av Folgefonn DPS som framover vil bestå av 9 plasser ved Jonatun og 9 plasser i Kvinnherad (i lokaler ved Valen sykehus). I tillegg er det under oppbygging et ambulerende fagteam ved Jonatun som ytterligere vil bidra til å styrke tilbudet. Dette innebærer at den totale døgnkapasiteten videreføres. Dette er en oppfølging av den godkjente planen for Hordaland fylkeskommune, som helseforetakene har fått ansvaret for å videreføre.