Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:54 (2004-2005)
Innlevert: 12.10.2004
Sendt: 13.10.2004
Rette vedkommende: Moderniseringsministeren
Besvart: 21.10.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hvilke tiltak vil arbeids- og sosialministeren bidra med for å videreføre prosjektet "Jeg vil jobbe, men....", tilhørende LO Stat Oppland?

Begrunnelse

LO Stat Oppland fikk i 2003 midler til prosjektet "Jeg vil jobbe, men...". Det ble ikke bevilget midler til videreføring av prosjektet i 2004. Prosjektet har fått utarbeidet rapporten "Staten på slankekur - trimming eller utsulting" fra Høgskolen i Lillehammer. Den konkluderer med at statlige virksomheter har en jobb å gjøre på arbeidsgiversiden for å kunne definere seg om inkluderende arbeidslivsbedrifter. Det er viktig at dette arbeidet blir igangsatt på de berørte arbeidsplassene som rapporten omfatter, men prosjektet står uten midler til en slik videreføring.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og sosialministeren.

Norge er et av verdens beste land å bo i. Vi har et velferdsnivå få kan konkurrere med. De økonomiske utsiktene er lysere enn på lenge. Vi har mye å glede oss over. Men uten evne til endring vil ikke landet vårt ha bærekraft til dagens omfattende fellesskapsløsninger noen tiår frem i tid. Høyere levealder og lavere fødselstall medfører at antall eldre øker relativt raskt i forhold til befolkningen i yrkesaktiv alder. Flere eldre gir økte utgifter til pensjon, helse og omsorg, mens det blir relativt sett færre yrkesaktive til å stå for verdiskaping og velferdsproduksjon. Petroleumsinntektene kan bare gi et moderat bidrag til finansieringen av de voksende pensjonsforpliktelsene. På lengre sikt står offentlig sektor derfor overfor en stor finansiell utfordring som utfordrer de gode velferdsløsningene.

Evnen til å ta beslutninger og gjennomføre endringer i dag vil i stor grad bestemme nivå og kvalitet på fellesskapsløsningene i fremtiden. En velfungerende dynamisk og moderne offentlig sektor er også avgjørende for verdiskapingen i privat sektor. Offentlig tjenesteyting og regelverk utgjør viktige rammebetingelser for privat næringsvirksomhet. Dette stiller krav til offentlige reguleringer og til måten det offentlige opptrer på og til virkemiddelbruken i nærings- og distriktspolitikken. For å gi tilstrekkelig rom for verdiskaping i privat sektor er det helt nødvendig at offentlig sektor begrenser sin andel av kompetansen og arbeidskraften. Dette forutsetter at vi i offentlig sektor i framtiden arbeider smartere, finner bedre løsninger og øker produktiviteten. Dette bakteppet er det som gjør at jeg for neste generasjons skyld frykter mye mer brutale forandringer i samfunnet om noen tiår dersom vi ikke gjennomfører forsiktige strukturendringer nå.

Offentlig sektor er under omstilling. Hvis offentlig sektor skal møte utfordringene i en ny tid og gi gode tjenester til innbyggere og næringslivet, må den være i stand til å svare på skiftende utfordringer. Derfor vil virksomhetene ganske sikkert fortsette å omstilles.

Det er viktig å få god informasjon om konsekvensene av de betydelige endringene som offentlig sektor gjennomlever. Rapporten som er utarbeidet av Høgskolen i Lillehammer, er et av mange bidrag som danner grunnlag for å forbedre endringsprosessene.

Jeg viser også til at Moderniseringsdepartementet har initiert et toårig forskningsprosjekt med et overlappende tema som det stortingsrepresentant Faldet refererer til. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge bruken av sluttvederlag og andre sluttordninger knyttet til omstillinger i staten de siste seks årene. Informasjon om prosjektet er lagt ut på MODs nettside for omstilling i staten.

Regjeringen legger stor vekt på at statlige arbeidsplasser er attraktive og inkluderende. Et stort flertall av de statsansatte arbeider i dag i inkluderende arbeidslivsvirksomheter (IA-virksomheter).

Når det gjelder forholdet mellom inkluderende arbeidsliv og omstilling, er den avgjørende faktoren god personalhåndtering. Belastningene på enkeltmedarbeidere må reduseres til et minimum.

Jeg er opptatt av at staten går foran med et godt eksempel. Staten har fortsatt utfordringer knyttet til å skape et inkluderende arbeidsliv. Den siste utviklingen i sykefraværsstatistikken gir tro på at vi er på rett vei og at arbeidet nå vil gi positive resultater.

Det er svært viktig at alle statlige virksomheter følger opp IA-avtalen. Det er ikke nok å tegne en samarbeidsavtale med trygdeetaten. IA-arbeidet må forankres i ledelsen og følges opp i praksis i det daglige arbeidet i virksomheten.

Konkrete tiltak for å følge opp arbeidet med et inkluderende arbeidsliv må tilpasses virksomhetenes behov, og forutsetter samarbeid mellom partene i virksomhetene. Rapporten fra Oppland er jo også et resultat av samarbeid mellom statlig arbeidsgiverside og arbeidstakerorganisasjonen LO Stat Oppland, med Arbeidslivssenteret som koordinerende funksjon.

Ansvaret for konkret oppfølging er delegert til de statlige virksomhetene.