Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:57 (2004-2005)
Innlevert: 13.10.2004
Sendt: 13.10.2004
Besvart: 18.10.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Arbeidssøkere med utenlandsk opprinnelse diskrimineres ved ansettelser. Hittil er ingen arbeidsgivere blitt dømt. En av grunnene kan være at noen frykter å bli påført store saksomkostninger. Andre grunner kan være at det medfører store belastninger for den enkelte med risiko for å bli negativt eksponert. Det er viktig å få statuert eksempler ved at firmaer som diskriminerer blir anmeldt og dømt.
Hva gjør statsråden for at loven ikke bare skal være en papirbestemmelse?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Arbeidsmiljøloven kap. X A og X B opererer med et forbud mot diskriminering på grunnlag av bl.a. nasjonal eller etnisk opprinnelse. Dette diskrimineringsforbudet gjelder også ved ansettelse. Arbeidsmiljølovens likebehandlingsbestemmelser er av privatrettslig art, noe som betyr at den diskriminerte part er henvist til domstolene for håndheving. Jeg er imidlertid klar over at dette kan oppleves som en stor barriere for arbeidstakere og arbeidssøkere som mener seg utsatt for diskriminering å gå til et slikt skritt.

Regjeringen har bl.a. derfor besluttet at det skal opprettes et eget ombud med en tilhørende klagenemnd for behandling av diskrimineringssaker. I første rekke skal organet behandle diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet samt religion/livssyn, men jeg går inn for at også arbeidsmiljølovens øvrige diskrimineringsgrunnlag skal omfattes. Håndhevingsorganet vil etter planen være i aktivitet fra 2006, og er ment å fungere som et lavterskeltilbud for arbeidstakere og arbeidssøkere som mener seg diskriminert på grunn av bl.a. nasjonal og etnisk opprinnelse. Det legges opp til at ombudet skal kunne gi uttalelser om hvorvidt konkrete saker er i strid med diskrimineringsregelverket, og at klagenemnda skal ha vedtakskompetanse og myndighet til å pålegge arbeidsgivere å rette opp diskriminerende forhold i en virksomhet.