Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:61 (2004-2005)
Innlevert: 13.10.2004
Sendt: 14.10.2004
Besvart: 26.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Har statsråden vurdert eller vil hun vurdere å undersøke om mulighetene for et samarbeid med eventuelt Sverige eller Danmark, slik at disse kan alternativt overta funksjonene til flykontrollsentrene det være seg permanent eller i krisesituasjoner?

Begrunnelse

Flytrafikken på Østlandet var for kort tid siden lammet på grunn av at flyvelederne ved Oslo Kontrollsentral i Røyken ikke var i stand til å utføre jobben. På grunn av de mentale påkjenninger i forbindelse med forslag til vedtak til styret i Avinor AS om å nedlegge Oslo Kontrollsentral i Røyken og flytte funksjonene over til Sola, avstedkom dette en fullstendig lammelse i flytrafikken med store konsekvenser.
I pressen er det nylig fremkommet innspill om at svenske myndigheter kunne tenke seg å overta kontrollsentralen i Røyken da denne er topp moderne og godt beskyttet mot terror.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Avinor opplyser at etablering av reserveløsninger er komplisert, og vil innebære både tilleggsinvesteringer og økte driftskostnader. For at slike løsninger skal fungere, må det blant annet øves regelmessig på å overføre flykontrollen fra en sentral til en annen. Det forutsettes også at flygeledere må overflyttes fra den kontrollsentralen som er ute av drift til reservekontrollsentralen. Dette blant annet fordi opplæringen den enkelte flygeleder har, gjelder et spesifikt luftrom. Det er ikke mulig for en flygeleder i en kontrollsentral å overta kontrollen over et annet luftrom uten tilleggsopplæring. Vanligvis tar slik opplæring seks måneder.

I forbindelse med innføring av ny teknologi for kontrollsentralene (NATCON), vil imidlertid simulatorene i de to kontrollsentralene (Bodø og Stavanger) bli utformet slik at de kan etableres som reserveløsning. De nye reglene som er under utvikling i forbindelse med EU-prosjektet Single European Sky innebærer at reservesentralen ikke skal ligge i nærheten av den sentralen den er ment å kunne avløse. Simulatoren i Bodø vil derfor være reservesentral for kontrollsentralen på Sola og simulatoren på Sola vil være reservesentral for kontrollsentralen i Bodø.

EU-prosjektet Single European Sky har som målsetting å bedre utnyttelsen av luftrommet over Europa gjennom etablering av et felles luftrom. Det legges opp til å etablere rammebetingelser i EU for organisering og utøvelse av lufttrafikktjenesten og tilhørende funksjoner, samt prinsipper og prosedyrer for inndeling og organisering av luftrommet. Videre fastsettes felles spesifikasjoner og krav til teknisk utstyr og systemer som benyttes av lufttrafikktjenesten for å sikre harmonisering mellom utstyr og systemer som benyttes i de forskjellige medlemsland. Når dette prosjektet har kommet på plass, vil det i utgangspunktet kunne ligge bedre til rette for at et annet lands kontrollsentraler kan overta de oppgavene som for eksempel ligger i Avinors kontrollsentraler.

Avinor har per i dag ikke vurdert å bruke kontrollsentraler i utlandet som reservesentral fordi det vil kreve enda større investeringer og driftskostnader enn ved reserveløsninger innenfor selskapet. Bruk av en sentral i Sverige eller Danmark vil kreve overføring av flygeledere fra Norge med autorisasjon for det aktuelle norske luftrommet og påfølgende opplæring på det andre landets utstyr. Dette innebærer mer opplæring enn ved bruk av Avinors egne simulatorer som reserveløsning. Alternativet til å overføre flygeledere fra Norge ville være en kontinuerlig trening av de utenlandske flygelederne på norsk luftrom, noe som ville innebære regelmessig trening i Norge og påfølgende høye kostnader. Det er heller ikke gitt at kontrollsentralene i Danmark og Sverige vil ha kapasitet til å ta over oppgavene fra de norske kontrollsentralene i tillegg til sin egen flytrafikk.

Når det gjelder mulighetene for at de norske kontrollsentralenes oppgaver kan overføres permanent til et annet land, vises det til at det foreligger et forslag om en felles nordisk kontrollsentral for det såkalte øvre luftrom, beliggende i Malmø. Verken Avinor eller det finske luftfartsverket har per i dag funnet det regningssvarende å delta i et slikt samarbeid, fordi en slik løsning sannsynligvis ville øke kostnadene for flytrafikkontrollen i norsk og finsk luftrom.

På bakgrunn av Avinors opplysninger ser jeg det per i dag som mindre aktuelt at utenlandske kontrollsentraler skal kunne overta funksjonene til de norske kontrollsentralene. Utviklingen av Single European Sky-prosjektet vil eventuelt kunne gjøre dette mer aktuelt på lang sikt. Forutsetningene for norsk deltakelse i dette prosjektet er for tiden til vurdering i berørte departementer. Regelverket vil i tilfelle bli tatt inn i EØS-avtalen.