Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:63 (2004-2005)
Innlevert: 13.10.2004
Sendt: 14.10.2004
Besvart: 21.10.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Seks av direktørene i Helse Sør har frivillig gått med på å redusere en svært gunstig pensjonsavtale. Direktør Åge Danielsen ved Rikshospitalet har nektet å redusere sin. Han har også engasjert advokat, vistnok betalt av Rikshospitalet, for å få en juridisk betenkning av saken. Hva er statsrådens vurdering av direktør Danielsens pensjonsavtale?

Begrunnelse

Regjeringen har varslet at det skal legges fram en stortingsmelding om en pensjonsreform som vil berører folk flest. Jeg legger derfor til grunn at statsråden foretar en vurdering av signaleffekten av slike gunstige avtaler, og om det er riktig at arbeidsgiver dekker advokatutgifter i en tvist om å få beholde pensjonsavtalen.
Jeg ber også om statsrådens vurdering av om ovennevne sak bør få innvirkning på avgjørelsen om ansettelse av ny direktør på det sammenslåtte Riks- og Radiumhospitalet.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen peker på i begrunnelsen for spørsmålet, tar regjeringen sikte på å legge fram en stortingsmelding om en pensjonsreform. Det er min oppfatning at pensjonsreformen skal omfatte hele befolkningen.

Den senere tids oppslag i pressen om gunstige pensjonsavtaler i arbeidslivet har en uheldig signaleffekt. Dette gjelder ikke minst når ledere i foretak som finansieres helt eller delvis over statsbudsjettet har pensjonsvilkår som langt overgår ledere og ansatte for øvrig i statlig og kommunal sektor, der den bruttogaranterte pensjonen ved full opptjeningstid utgjør 66 prosent av sluttlønnen opp til en inntekt som tilsvarer 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Inntekt over dette inngår ikke i pensjonsgrunnlaget verken i Statens Pensjonskasse eller de kommunale tjenestepensjonsordningene.

Som Arbeids- og sosialminister har jeg ikke anledning til å gå inn og vurdere den konkrete pensjonsavtalen, slik representanten Hanssen ber om. Jeg vil imidlertid gjøre oppmerksom på at Regjeringen nylig har strammet inn de veiledende retningslinjene for lønns- og pensjonsvilkår for lederne i statlige foretak og selskaper. Blant annet skal pensjonsgrunnlaget etter de nye retningslinjene ikke overstige 12 G med mindre konkurransemessige hensyn tilsier det. Dette er også viktig med tanke på å opprettholde en moderat linje i lønnsoppgjørene framover.