Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:64 (2004-2005)
Innlevert: 13.10.2004
Sendt: 14.10.2004
Besvart: 22.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Kan samferdselsministeren gripe tak i og tilrettelegge og samordne en brukervennlig innkreving av bompenger og at denne fungerer på samme måte over det hele land?

Begrunnelse

Bakgrunnen for dette spørsmål er hendelser i den senere tid i Oppland fylke hvor brukere av bommen på Brovold i Lunner får regning på 330,00 kr etter å ha valgt "betal senere" knappen. Vedkommende fikk ingen kvittering som sa noe om at bomavgiften kunne betales på en bensinstasjon i nærheten eller inn på et kontonummer tikl Bro & Tunnelselskapet Vedkommende er ikke alene om denne type hendelser.
Til tross for skriftlige klager og henvendelser får brukerne ikke svar. Regningene på 30,00 kr i bomavgift pluss "innkrevingsgebyr" på 300,00 kr kommer etter ca. 3 til 4 måneder. Trafikantene blir henvist til Statens vegvesen og når ikke frem i dette systemet.
Bro & Tunnelselskapet på sin side mener det ikke er vanskelig å finne ut hvordan betalingen skal skje. I praksis viser det seg at vanlige mennesker har problemer med å forstå systemet.
Det burde derfor være en stor utfordring for departementet å samordne innkrevingen av bompenger og at systemene blir likt over det hele land. Med det store antall bomstasjoner vi når har fått samt de mange planer som er underveis, bør brukervennligheten prioriteres.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Valg av teknisk system for innkreving av bompenger i forbindelse med de ulike bompengeprosjektene avhenger av trafikkbelastningen i bomstasjonene. I bomstasjoner med forholdsvis liten trafikk benyttes myntautomater, jf. f.eks. innkrevingen i forbindelse med bompengeprosjektet Rv 35 Lunner-Gardermoen på Brovold i Lunner kommune. Til sammenlikning er det i den senere tid benyttet en helautomatisk løsning, dvs., en løsning uten betalingsautomat i bomstasjonene i Tønsberg, Bergen og Gjesdal. En slik løsning var ikke tilgjengelig da innkrevingssystemet på Brovold bomstasjon ble valgt.

Stortingsrepresentant Nistad viser til problemer med bruk av "betal senere"-tjenesten ved bomstasjonen på Brovold. Dersom en trafikant ønsker å benytte seg av "betal senere" tjenesten, må han trykke på en egen knapp på betalingsautomaten. En utsatt betalingsregning skrives da ut og skal benyttes som grunnlag for betalingen. Trafikanten kan betale for passeringen på nærmeste bensinstasjon eller via post/bank. På den utsatte betalingsregningen står det oppgitt nødvendige opplysninger for å kunne betale beløpet over post/bank. Jeg ser imidlertid at informasjonen vedr. muligheten for å betale den utsatte betalingsregningen på lokale bensinstasjoner kan være mangelfull. Statens vegvesen vil sørge for at dette forholdet bedres.

Hvis betalingsautomaten mot formodning ikke skulle virke, må trafikanten benytte "knapp for interntelefon" på betalingsautomaten. Han vil da komme i kontakt med driftsoperatøren. Henvendelsen vil bli loggført, slik at det ikke sendes ut krav om tilleggsavgift for den aktuelle passeringen. Det vil bli gift ytterligere informasjon om hvordan etterskuddsbetaling skal finne sted. Trafikanter som ikke tar kontakt med driftsoperatør ved problemer med myntautomat, vil som oftest få tilsendt krav om tilleggsavgift.

Etter det jeg får opplyst er Statens vegvesen kjent med at betalingsautomatene dessverre enkelte ganger ikke fungerer slik de skal. Jeg understreker at Statens vegvesen hele ilden tilstreber å velge optimale løsninger ved innkreving av bompenger med hensyn til driftssikkerhet og med hensyn til kostnad.

Når det gjelder denne konkrete saken, vil Statens vegvesen umiddelbart ta kontakt med bompengeselskapet. Statens vegvesen, bompengeselskapet og leverandøren av betalingsautomatene skal også foreta en kvalitetsoppfølging av bomstasjonen på Rv 35 Lunner-Gardermoen.

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 (NTP) mener Regjeringen at det er behov for en kritisk gjennomgang og innskjerping av prinsippene for bompengefinansiering og praktisering av disse. Målet er et forenklet og mer brukervennlig system. Stortinget hadde ikke merknader til dette ved sin behandling av NTP, jf. Innst. S. nr. 240 (2003-2004). Samferdselsdepartementet er nå i gang med å følge dette opp og vil komme tilbake til Stortinget så snart arbeidet er sluttført.