Skriftlig spørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:65 (2004-2005)
Innlevert: 13.10.2004
Sendt: 14.10.2004
Besvart: 25.10.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): Vil statsråden, i forbindelse med utredningen av grunnlaget for at Kystverkets Produksjon fristilles og etableres som et heleid statlig AS, åpne for drøftinger med de ansatte om muligheten for at de ansatte kan overta virksomheten?

Begrunnelse

Forutsetningen for at de ansatte skal kunne overta og drive virksomheten er at det skjer i en allianse med en industriell aktør. Det nye selskapet vil overta arbeidsgiveransvaret for alle som i dag er tilknyttet virksomheten. Det vil være et mål for det nye selskapet at ingen av de ansatte skal sies opp. Opparbeidet ansiennitet i Kystverket skal overføres det nye selskapet.
Det forutsettes at det nye selskapet får med seg en kontraktsportefølje lik den som er forutsatt ved statlig selskapsetablering og eierskap.
Det nye selskapet overtar maskiner, fartøy, utstyr, eiendommer og rettigheter til liggeplasser som er nødvendig for å videreføre virksomheten på en effektiv måte.
Norsk Arbeidsmannsforbunds overenskomst for private anlegg vil legges til grunn for nye avtaler i virksomheten.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: I St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Fiskeri- og kystdepartementet orienteres det om at det arbeides med sikte på å etablere Kystverket Produksjon som eget statsaksjeselskap, og at det fortsatt er noen elementer som ikke er på plass. Det fremholdes avslutningsvis at det arbeides videre med saken.

Spørsmålet om de ansatte kan overta virksomheten må avvente denne prosessen. Dette skyldes at man først må få utskilt enheten som eget selskap, hvor man blant annet må fastsette verdiene på anleggsutstyret, avklare ulike rettigheter for selskapet samt avklare forhold knyttet til de ansatte. Videre må selskapsmodellen vurderes opp mot EØS-avtalens regelverk knyttet til statsstøtte.

Først når selskapet er etablert vil det være muligheter for å vurdere et salg av selskapet. På dette tidspunkt er det mulighet for at de ansatte kan vise sin interesse.