Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:67 (2004-2005)
Innlevert: 14.10.2004
Sendt: 14.10.2004
Besvart: 18.10.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er viktig med høy kvalitet i forskningen for å få gode resultater. Det er viktig og nødvendig at forskere ved norske universitetet, høyskoler og forskningsinstitutter har tilgang til moderne vitenskapelig utstyr. Norges forskningsråd anslår at det er behov for slikt utstyr i størrelsesorden mellom 4 og 5 mrd. kr. Mye av det vitenskapelige utstyret kjøpes i utlandet.
Vil statsråden ta initiativ for å finansiere kjøp av vitenskapelig utstyr over et eget et utenlandsbudsjett for å sikre norsk forskning bedre utstyr?

Begrunnelse

Norge har fortsatt et godt stykke igjen før vi når målsetningen om en samlet forskningsinnsats på OECD-nivå. Årlige budsjettøkninger på 2-3 pst. vil ikke hjelpe. Når nasjonen Norge samtidig fremstår som meget rik, og rikdommen også vokser er det en utfordring å finne gode svar på hvordan rikdommen kan investeres på en måte som også kan komme fremtidige generasjoner til gode.
Her er investering i forskning en av flere muligheter. Skal forskere i Norge kunne hevde seg i internasjonale toppklasse må vi også ha vitenskapelig utstyr av toppkvalitet. Ofte må det kjøpes fra utlandet. Produksjonen vil skje i utlandet og betaling vil skje til utlandet. Innenlandsk budsjettbalanse vil i liten grad bli påvirket selv når effekten vil komme i den innenlandske forskningsvirksomheten. Det burde derfor ligge godt til rette for at slike kjøp kan skje på et atskilt budsjett; et utenlandsbudsjett. Jeg håper statsråden er villig til å vurdere utradisjonelle virkemidler for å sikre at den finansielle styrken Norge har fått som oljerik nasjon også blir aktivt brukt til gode investeringer innenlands.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Tilgang til tilstrekkelig og oppdatert vitenskapelig utstyr er på de fleste fagfelt en forutsetning for forskning av høy kvalitet. Investeringene i vitenskapelig utstyr er derfor styrket betydelig de seinere årene. Siden 1996 er det bevilget mer enn 500 mill. kr til utstyr over budsjettet til Norges forskningsråd, hvorav ca halvparten i perioden 2002-2004. I tillegg kommer økte midler til kjøp av utstyr over de direkte bevilgningene til universiteter og høyskoler. De årlige bevilgninger til vitenskapelig utstyr ved universitetene, Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole har økt med til sammen 152 mill. kr i løpet av de siste årene.

Blant annet med bakgrunn i Forskningsrådets kartlegging av framtidige utstyrsbehov, vil Utdannings- og forskningsdepartementet vurdere ytterligere bevilgninger til investeringer i vitenskapelig utstyr. Departementet vil komme tilbake til dette i den kommende forskningsmeldingen og i de årlige budsjettforslagene. Departementet har imidlertid ikke planer om å ta initiativ til et eget utenlandsbudsjett for innkjøp av forskningsutstyr.