Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:68 (2004-2005)
Innlevert: 14.10.2004
Sendt: 14.10.2004
Besvart: 21.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har vedtatt at sykehusene i Kristiansand og Arendal skal være likeverdige. Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten støttet dette prinsippet ved å fordele medisinsk spisskompetanse mellom disse to sykehusene.
Vil dagens helseminister følge opp dette prinsippet?

Begrunnelse

Sykehusdirektøren ved Sørlandet Sykehus HF har anbefalt at karkirurgi legges til sykehuset i Kristiansand på grunn av høyt folketall. Fagmiljøene har anbefalt Arendal og ser store fordeler ved at det legges nær hjertesenteret der. Skal prinsippet om folketetthet være avgjørende vil konsekvensen være at all spisskompetanse blir lagt til Kristiansand. Prinsippet om faglighet og likeverdighet vil etter min mening dermed bli brutt.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Lokalisering av sykehus og sykehusfunksjoner skaper naturlig nok i mange sammenhenger en følsom debatt. Jeg har selv også registrert debatten om fordeling av sykehusfunksjoner mellom Arendal og Kristiansand. I prosesser, som noen oppfatter går i ensidig favør av Kristiansand, har det tidligere blitt stilt spørsmål ved om en går i retning av full avvikling av Arendal sykehus. Det er derfor slått fast fra Helse Sør, som sykehuseier, at sykehuset i Arendal skal videreutvikles, slik at befolkningen i Arendal og omegn vil bli sikret et forsvarlig tilbud av spesialisthelsetjenester både på kort og lang sikt. Dette står fortsatt fast.

Det er som kjent satt fokus på omstilling og funksjonsfordeling i spesialisthelsetjenesten. Ikke alle sykehus kan ha alle spesialiserte fagområder og sammenfallende oppgaver, fordi dette vil gå utover kvaliteten i tilbudet. Derfor må vi søke etter løsninger som ivaretar både hensiktsmessig funksjonsfordeling og samtidig et godt desentralisert sykehustilbud. Hovedoppgaven for foretakene er å levere spesialisthelsetjenester med god kvalitet, i samsvar med de overordnede målene for helsepolitikken. Dette er først og fremst viktig for pasientene, men det er på en grunnleggende måte også med på å prege verdier i det norske samfunnet, særlig gjennom de mål og standarder som settes, og arbeidet for å sikre befolkningen likeverdig tilgang til nødvendige helsetjenester. Likeverdig tilgang innebærer først og fremst at alle skal gis tilgang til viktige helsetjenester, uavhengig av bosted, økonomi, religion, etnisk tilhørighet og sosiale forhold. Når likeverdighet benyttes som argumentasjon i debatten om fordeling av funksjoner mellom to sykehus, vil dette helt åpenbart oppleves og forstås ulikt i de faglige og i de politiske miljøer. Dette har også preget mye av debatten om fordeling av sykehusfunksjoner på Sørlandet, og særlig mellom Arendal og Kristiansand.

Styret for Sørlandet sykehus HF har vedtatt en strategiplan for helseforetaket. Planen skal legges til grunn for den framtidige utvikling av spesialisthelsetjenestene på Sørlandet. En del av dette arbeidet dreier seg om å kartlegge alternativ arbeidsfordeling mellom alle sykehusene i Sørlandet sykehus, for å utnytte ressursene best mulig. Jeg er kjent med at administrasjonen for Sørlandet sykehuset har lagt fram for styret en foreløpig vurdering om å legge karkirurgisk senter til sykehuset i Kristiansand. Det gjenstår en omfattende prosess frem til endelig beslutning skal tas i januar 2005.

Jeg legger i utgangspunktet til grunn at den framtidige beslutningen om fordeling av medisinske spissfunksjoner mellom sykehuset i Arendal og Kristiansand foretas innenfor de beslutningsfullmakter som Helse Sør har. Dersom helseforetaket ønsker å foreta vesentlige strukturelle endringer i tjenestetilbudet, må dette som kjent også vurderes i forhold til helseforetaksloven § 30; om det er vesentlige endringer som forutsetter at vedtak fattes i det regionale foretaksmøtet.