Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:71 (2004-2005)
Innlevert: 14.10.2004
Sendt: 15.10.2004
Besvart: 21.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Mange voldtektssaker blir ikke løst grunnet for dårlig sikring av bevis ved legevaktene når voldtektsofre kommer dit.
Hvordan vil statsråden sikre at alle får rask og kyndig hjelp av legevakt etter voldtekt?

Begrunnelse

Sosial- og helsedirketoratet skal ha gjennomført en kartlegging av helsetilbudet til voldtektsutsatte. Utredningen var forventet ferdig i sommer og det var derfor nedslående at dette ikke er omtalt i Helse- og omsorgsdepartementets budsjett om helsetjenesten i kommunene. I Stavanger, har f.eks. tilbudet vært kritikkverdig over lang tid. Det haster med å få en gjennomgang av hvilke tilbud som er etablert i hver enkelt kommune, og om legevaktene har kompetanse til håndtering av voldtektsofre. Det kan hende organisering i større grad må skje som et samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten både når det gjelder førsteundersøkelse og senere psykososial oppfølging. Samarbeid om løsninger tar av erfaring noe tid å etablere. Det haster med Helse- og sosialministerens oppfølging på dette området. Norge kan ikke forsette å være et av de landende med dårligst straffesanksjonering overfor voldtektsforbrytere. I alle fall må helsetjenestene stille opp overfor en så utsatt voldsoffergruppe på en bedre måte.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I begrunnelsen for spørsmålet vises det til at det er et stort behov for å øke kompetansen og styrke kvaliteten på helsetjenestens oppfølging av voldtektsofre. Det vises videre til Sosial- og helsedirektoratets kartlegging av helsetjenesten til voldtektsutsatte, som ble ferdigstilt i 2004. Representanten finner det nedslående at denne ikke er omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005) under omtale av helsetjenesten til kommunen.

Jeg deler stortingsrepresentantens syn på at det er et stort behov for å øke helsetjenestens kompetanse i disse sakene og bedre tjenesten til voldtektsutsatte. Mitt forslag til oppfølging av Sosial- og helsedirektoratets kartlegging og utredningsrapport er omtalt i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag under kap. 743 post 73, side 196.