Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:77 (2004-2005)
Innlevert: 15.10.2004
Sendt: 18.10.2004
Besvart: 25.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge oppslag på websiden til Radio Haugaland den 11. oktober 2004 sier miljøvernminister Hareide nei til kvotehandel på bruk av naturgass til produksjon av elektrisk kraft hvor produksjonen for det vesentligste drives for levering til andre enn egen eller tilknyttet virksomhet. Radio Haugaland påpeker at Norge dermed ikke legger opp til å følge EUs kvotesystem. Dette skillet virker kunstig.
Mener statsråden at CO2 fra el-produksjon til eget bruk er mindre skadelig for klimaet enn når el-kraften produseres for andre?

Begrunnelse

Kilde: http://nyheter.radiohaugaland.no/les.aspx?artikkel=19161

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Oppslaget på Radio Haugalands webside 11. oktober, som stortingsrepresentant Korsberg refererer til, er basert på utkast til lov om kvotehandel med klimagasser, som var ute på høring i sommer. I henhold til § 3 i dette utkastet ble det lagt opp til kvoteplikt for CO2-utslipp i forbindelse med blant annet energiproduksjon, men ikke for bruk av naturgass til produksjon av elektrisk kraft hvor produksjonen for det vesentligste drives for levering til andre enn egen eller tilknyttet virksomhet.

Høringsfristen for dette lovutkastet var 13. august, og departementet fikk inn en rekke uttalelser. Flere av disse tok opp innholdet i § 3 i lovforslaget. Blant annet på bakgrunn av de innkomne høringsuttalelsene har departementet arbeidet videre med lovutkastet, og et endelig forslag til lov om kvotehandel med klimagasser vil bli lagt fram for Stortinget i en odelstingsproposisjon senere i høst.