Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:79 (2004-2005)
Innlevert: 15.10.2004
Sendt: 18.10.2004
Besvart: 25.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Fiskerne i Oslofjorden protesterer kraftig mot at 400 000 kubikkmeter masse fra Bjørvika-utbyggingen skal dumpes ved Hellvik i Bunnefjorden. Forskning på Hvaler viser at konsentrasjon av bromerte flammehemmere i leveren på torsk er tredoblet. Nivåene er ufarlige, stoffene er 100 ganger farligere enn PCB.
Hvordan kan statsråden forsvare dumpingen av flere hundre tusen tonn masse med ukjente avfallsstoff midt i Oslofjordens beste fiskefelt, når dumpingen uavhengig av stoffene i massen vil ødelegge trålhalene?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Saken dreier seg om disponering av overskuddsmasser fra utbyggingen av ny E18 mellom utløpet av Festningstunnelen og Ekebergtunnelen i Oslo. Tunnelen skal graves ned i sjøbunnen, og det skal fjernes både forurensede og rene masser fra området.

Mudring og dumping av masser i sjøen trenger tillatelse etter forurensningsloven, og utbygger har søkt Statens forurensningstilsyn om tillatelse til deponering av overskuddsmasser på dypt vann utenfor Hellvik i Bunnefjorden. Det søkes ikke om tillatelse til deponering av forurensede masser her, men om deponering av rene leirmasser fra dypereliggende lag.

Søknaden er nå til behandling i Statens forurensningstilsyn. Miljøverndepartementet vil være klageinstans ved eventuell klage på Statens forurensningstilsyns beslutning i saken. Av hensyn til eventuell senere klagebehandling, ønsker jeg derfor ikke å kommentere saken videre nå.