Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:80 (2004-2005)
Innlevert: 18.10.2004
Sendt: 18.10.2004
Besvart: 22.10.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I Aftenposten 3. september 2004 kunne vi lese at Vålerenga skole praktiserer grupper på 30 elever mer enn halve tiden. Rektor har uttalt at dette ikke er negativt for undervisningen. Utdanningsetaten uttaler at "driftsstyret ikke kan innføre klassedelingsregler når Stortinget har opphevet dette".
Mener statsråden at dette er riktig tolkning av opplæringsloven?

Begrunnelse

I opplæringslova gis det mulighet til å innføre basisgrupper, § 8-1 i opplæringslova: "Elevane kan delast inn i grupper ved behov."

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: På bakgrunn av Stortingets behandling av opplæringsloven § 8-2 da bestemmelsen ble vedtatt, må den forstås slik at skolene som et minimum skal få tildelt like mye lærerressurser som tidligere fulgte av lovens Massedelingstall. Slik § 8-2 i opplæringsloven er utformet, inneholder loven nå større rom for fleksibilitet og lokal handlefrihet når det gjelder bruken av disse ressursene i den enkelte skolen. Selv om loven sier at elevene kan deles i grupper etter behov, er det likevel et grunnkrav at gruppene skal være pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlige i den enkelte situasjonen. Dessuten skal organiseringen ivareta elevenes behov for sosial tilhørighet. Dersom det ikke er mulig å få til en forsvarlig organisering av undervisningsgruppene på annen måte enn å sette inn ytterligere lærerressurser utover ovennevnte minimum, må skolen få tilført de nødvendige tilleggsressurser. For at den enkelte skolen skal få tilført tilstrekkelige ressurser, er det viktig at skoleledelsen har god oversikt over situasjonen ved skolen og at det er både gode rapporteringsrutiner og god dialog mellom de ulike administrative nivåene i kommunen. Utfordringen som ligger i dette er ikke ny, og den følger ikke av det forholdet at loven ikke lenger har klassedelingstall.

Selv om loven ikke lenger inneholder krav om at elevene skal organiseres i tradisjonelle skoleklasser, inneholder den heller ikke noe forbud mot slik organisering dersom man lokalt finner dette best. Men velger man en slik løsning, må også denne oppfylle det forsvarlighetskravet i den enkelte situasjonen som følger av opplæringsloven § 8-2. Dessuten må de øvrige kravene i bestemmelsen ivaretas, dvs. at organiseringen til vanlig ikke skal skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet samt at hver elev skal være knyttet til en kontaktlærer.