Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:82 (2004-2005)
Innlevert: 18.10.2004
Sendt: 19.10.2004
Besvart: 25.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Mener statsråden det er greit at Voldsofferkontoret har lagt seg på en praksis der anmeldelse som hovedregel må skje innen fire til fem dager for at en søknad om voldsoffererstatning skal bli behandlet, og hvis ikke; vil han umiddelbart, og før evalueringen er klar, ta initiativ til at praksisen blir endret i voldsofrenes favør?

Begrunnelse

Direktør ved Voldsofferkontoret, Remi Strand, har uttalt til P4 at en anmeldelse som hovedregel må skje innen fire til fem dager for at en søknad om voldsoffererstatning skal bli behandlet. SV mener at voldsoffererstatningsloven må endres slik at kravet om anmeldelse fravikes. Dette kan det være delte meninger om i justiskomiteen, og den endelige diskusjonen vil vel først finne sted når evalueringen av selve loven foreligger. I mellomtiden mener vi det er nødvendig å tvinge fram en endring ved Voldsofferkontorets praksis slik at man slutter å kreve at anmeldelse må foreligge innen fire til fem dager. Dette kan ikke ha vært lovgivers intensjon da loven ble vedtatt, og det er ønskelig at statsråden tar direkte kontakt med Voldsofferkontoret slik at denne situasjonen endres.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Voldsoffererstatningsloven § 3 fastsetter at erstatning fra staten bare ytes når den straffbare handlingen uten unødig opphold er anmeldt til politiet med begjæring om straff, og begjæringen ikke senere er trukket tilbake. Loven opererer således ikke med faste tidsbegrensninger men forutsetter at det skal utvises et skjønn ved behandlingen av den enkelte søknad. Bakgrunnen for bestemmelsen er bl.a. at hurtig anmeldelse ofte er en nødvendig forutsetning for en vellykket etterforskning, slik at den straffbare voldshandlingen som ligger til grunn for søknaden lar seg oppklare.

Av lovens § 3 fremgår det imidlertid at erstatning kan ytes selv om hovedregelen om rask anmeldelse ikke er oppfylt, dersom det foreligger særlige tilfeller. Ved praktiseringen av reglene har det vært tatt hensyn til offerets behov for rimelig tid til å bearbeide traumene. Sene anmeldelser godtas derfor, særlig ved vold i nære relasjoner. Eksempelvis er praksis liberal når det gjelder seksuelle overgrep mot mindreårige og forholdet anmeldes mange år etter at overgrepet skal ha funnet sted. Praksis er også liberal overfor voksne søkere dersom det foreligger et avhengighetsforhold mellom overgriperen og søkeren. Det kreves normalt ikke at forholdet anmeldes mens det foreligger et avhengighetsforhold, f.eks. i ekteskapet eller samboerskapet. Det kreves som regel heller ikke anmeldelse i saker om seksuelle overgrep der overgriperen er død.

I saker der voldshandlingene er begått av ukjente, kreves i utgangspunktet anmeldelse i løpet av relativt kort tid. Avslag har vært gitt i slike saker hvor anmeldelse skjedde etter 4-5 dager, med begrunnelse at anmeldelsen har vært for sen. Erstatningsnemnda for voldsofre har imidlertid ikke villet formulere noen hovedregel med hensyn til antall dager. Også i slike saker skal det kunne utøves et skjønn, jf. ovenfor.

Så vidt jeg kan se, har Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningsnemnda for voldsofre langt seg på en praksis som den jeg skisserer ovenfor. Som justisminister er jeg opptatt av at voldsofferloven fungerer best mulig. Som kjent er vi i gang med å evaluere voldsoffererstatningsloven, og våren 2005 vil Regjeringen fremme en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om endringer i voldsoffererstatningsloven. Vi vurderer blant annet en lempning av anmeldelseskriteriet.