Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:85 (2004-2005)
Innlevert: 19.10.2004
Sendt: 19.10.2004
Besvart: 28.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Ifølge oppslag i Romerikes Blad den 19. oktober i år så krever nå Luftfartstilsynet 500 kr i gebyr fra flyplassansatte som må ha adgangskort for å komme seg på jobben på Gardermoen. Det er svært usikkert om de ansattes arbeidsgivere vil dekke et slikt gebyr.
Mener statsråden at det er rimelig å belaste de ansatte med et gebyr for adgangskort de trenger for å komme på jobb, og vil statsråden foreta seg noe for å fjerne dette gebyret?

Begrunnelse

Gebyret ble innført 1. oktober i år, når den samme tjenesten ble utført av Avinor så var det ikke gebyr. Når man ikke har fått avklart om det er den ansatte selv eller f.eks. flyselskapene som skal ta regningen så skaper dette usikkerhet og misnøye blant de ansatte på Gardermoen. I stor grad så er det de ansatte selv som tar mye av det arbeid som må gjøres, f.eks. må de selv skaffe vandelsattest fra politiet. Ethvert nytt gebyr vil møte motstand, men dette gebyret virker nærmest som en ekstra belastning fordi man tilfeldigvis har en jobb der sikkerhetsnivået er høyere enn på de fleste arbeidsplasser.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det ble ved etableringen av Luftfartstilsynet lagt til grunn at tilsynet i prinsippet skal være selvfinansierende, jf. St.meld. nr. 38 (1996-97) Norsk luftfartsplan 1998-2007, jf. Innst. S. nr. 228 (1996-97). Videre er det i St.prp. nr. 66 (1998-99) Om tilsyn og myndighet i luftfarten og om tilknyttingsform for Luftfartsverket, jf. Innst. S. nr. 226 (1998-99), beskrevet at Luftfartstilsynet i utgangspunktet skal dekke sine kostnader ved tilsynsvirksomhet ved brukerbaserte gebyrer. Ved fastsettelse av gebyrene gjelder i første rekke prinsippet om full kostnadsdekning av tilsynsvirksomheten forbundet med den enkelte gruppen av aktører eller tilsynsobjektet.

Luftfartstilsynet fikk delegert myndighet til å gjennomføre vandelskontroll av personell på flyplasser og lufthavner 1. oktober d.å. Gebyr for vandelskontroll er ikke et gebyr for adgang til lufthavner, men et gebyr som skal dekke Luftfartstilsynets arbeid ved vandelskontrollen.

Gjennomføringen av vandelskontroll innebærer blant annet en konkret, individuell vurdering av denne i forhold til bestemmelsene i forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

For Luftfartstilsynets vurdering, samt inndekning av indirekte kostnader, er gebyret satt 500 kr. Alle gebyrer fra Luftfartstilsynet belastes det aktuelle tilsynsobjektet. Det er en rekke gebyrer som belastes rettighetsinnehaver direkte, selv om rettighetsinnehaver er en enkeltperson. Eksempler på dette kan være sertifikatgebyrer, eller i dette tilfellet vandelskontroll. Hvordan kostnaden ordnes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er etter min vurdering et internt forhold i vedkommende virksomhet. Etter mitt skjønn vil det være urimelig at dette gebyret skal dekkes av arbeidstakerne personlig. Avinor vil dekke denne kostnaden for sine ansatte, både ved fornyelse av adgangskort (hvert 5 år) og ved nyansettelser.

Jeg anser Luftfartstilsynets vandelskontroll i forbindelse med utstedelse av adgangskort som en reell kostnad for tilsynet. At det kreves et gebyr for dette arbeidet, er etter min vurdering et skritt i retning av å nå prinsippet om full kostnadsdekning av tilsynsvirksomheten.