Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:89 (2004-2005)
Innlevert: 20.10.2004
Sendt: 21.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Vil statsråden ta initiativ til et regelverk som sikrer at resirkulert asfalt blir analysert for farlige miljøgifter og sørge for å stoppe spredningen av disse gjennom svevestøv fra steinmaterialene i asfalten?

Begrunnelse

Adresseavisen skriver 20. oktober 2004 om giftig asfalt i Elgesetergaten i Trondheim. I oppslaget uttaler programleder Peer-Richard Neeb i Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) at:
- Det er i dag ingen regler som sikrer at asfalten blir analysert for miljøgifter. Det bør det gjøres noe med, presiserer han.
NGU mener å ha avdekket at det er en sammenheng mellom svevestøvproblemet i Elgesetergaten i Trondheim og steinmaterialet som er benyttet i asfalten. Blant annet har NGU avdekket spor av PCB i asfalten.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Miljøverndepartementet har med hjemmel i produktkontrolloven forbudt eller strengt regulert en rekke miljø- og helsefarlige kjemikalier, blant annet er all ny bruk av stoffet PCB forbudt. Det er ikke stilt spesifikke krav til gjenvinning av asfalt, men produktkontrolloven inneholder blant annet en generell aktsomhetsplikt som også gjelder gjenvunnede produkter. Det følger bl.a. av aktsomhetsplikten at produsent av et produkt som inneholder farlige stoffer må vurdere om produktet er miljømessig forsvarlig ved den planlagte bruken.

Asfalt som legges på vegene i Norge er i utgangspunktet laget av naturrene produkter. Den skal ikke inneholde miljøgifter. Det er også krav om deklarasjon på de stoffene som brukes når en produserer asfalt. Likevel foretar Statens vegvesen i tillegg egne undersøkelser for å oppspore mulige forekomster av tjærestoffer og PAH. I enkelttilfeller er det funnet slike stoffer i 30-40 år gammel resirkulert asfalt.

Når Norges Geologiske Undersøkelser finner spor etter PCB i asfalten i Elgesetergaten er dette urovekkende. Vegen der asfaltprøven er tatt fra, hadde vært trafikkert i vel 9 måneder. De mest sannsynlige PCB-kildene er derfor søl fra biler, avgasser, atmosfærisk nedfall og tilsig fra tilliggende bygninger. Mengden PCB som ble funnet ligger på nivå med bakgrunnsverdiene i Norge, og nivået ligger under normverdien for følsom arealbruk (10 µg/kg), som ved overskridelse skal utløse en stedspesifikk risikovurdering.

Selv om PCB i produkter ble forbudt i 1980 finnes det fortsatt maling, fugemasse m.m. som inneholder PCB, og dette kan være en kilde til at små mengder avsettes i grunnen, blant annet i asfalt.

Statens vegvesen har vegnormaler eller regler for bygging og vedlikehold av vegdekker. Der stilles det krav til at grenseverdier med hensyn til miljøet overholdes. Gammel asfalt som freses opp blir gjenbrukt. Dette gir en miljøgevinst i form av mindre avfall og mindre behov for nye masser. I tillegg reduseres behovet for massetransport. Men eventuelle forurensninger i resirkulert asfalten vil da kunne gå inn i den nye asfalten.

I henhold til dagens regler blir resirkulert asfalt hvor det blir funnet tjærestoffer og PAH håndtert særskilt for å unngå miljøskader. Funn av spor etter PCB i asfalten i Elgesetergaten tilsier at gjenvunnet gammel asfalt også bør undersøkes for PCB. Statens vegvesen vil som følge av dette gjennomføre rettet prøvetaking etter PCB ved mistanke, samt stikkprøver av asfalt fra flere steder i landet. Dersom kartleggingen avdekker dette som et problem, vil supplerende regler for prøvetaking og håndtering av PCB-holdig asfalt innarbeides vegnormalen, ikke minst for å sikre at miljøgifter ikke spres sammen med svevestøv fra asfalten.