Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:90 (2004-2005)
Innlevert: 21.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 01.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Ekspertene i Nasjonalt Folkehelseinstitutt har anbefalt at alle barn skal få tilbud om vaksine mot hjernehinnebetennelse. De anbefaler også kikhostevaksine for barn i 6-årsalderen. Helse- og omsorgsdepartementet har så langt ikke tatt hensyn til disse faglige rådene.
Vil statsråden sørge for at disse faglige rådene blir fulgt opp?

Begrunnelse

Ovennevnte sykdommer kan føre til død eller alvorlige lidelser. Statssekretær Elisabeth Aspaker uttalte på Dagsrevyen den 15. oktober 2004 at kikhostevaksinen ikke hadde nådd opp i prioriteringen så langt, og at vaksinen mot hjernehinnebetennelse var så ny at det ikke var vurdert ennå.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Pneumokokkvaksine

Pneumokokkvaksine som er en vaksine mot blant annet hjernehinnebetennelse, er for spedbarn innført i Amerika som ett av få land i verden. Det er ingen europeiske land som har innført vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammene sine, men Frankrike gir et slikt tilbud til barn i særlige tilfelle. Vaksinen er dyr og vil alene koste like mye som hele Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, ca. 60 mill. kr.

I Norge er det ca. 60 tilfeller pr. år av hjernehinnebetennelse eller annen alvorlig systemisk sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn under 2 år. Mortaliteten er på ca. 5 pst. Det er en alvorlig sykdom for de som rammes. Forskjellige utenlandske undersøkelser har vist at pneumokokker i tillegg til å forårsake alvorlige, systemiske infeksjoner også er årsak til mange tilfeller av lungebetennelser og ørebetennelser hos småbarn.

En ekspertgruppe i Norge med representanter fra relevante institusjoner utreder for tiden en kostnad-/nytteanalyse av en pneumokokkvaksine i Norge. Det er også naturlig å se hen til hva de andre europeiske landene gjør på dette området. Departementet vil komme tilbake til saken når ekspertgruppens analyse foreligger.

Kikhoste

Det forekommer anslagsvis 2-3 000 tilfeller av kikhoste hvert år i Norge. Blant annet var det et epidemisk utbrudd av sykdommen i Rogaland tidligere i år. Det er ikke meldt om dødsfall eller alvorlige vedvarende komplikasjoner etter sykdommen de siste årene. Ungdom og voksne kan imidlertid bli alvorlig angrepet og de kan ha pustebesvær og hoste samt brekninger og vekttap i lang tid etter sykdomsforløpet med påfølgende sykemeldinger. Eldre barn og voksne kan imidlertid fungere som reservoar for smitte av spedbarn. De fleste innleggelser på sykehus er av spedbarn som pga. alder eller andre forhold ikke er tilstrekkelig vaksinert.

Vaksine mot kikhoste inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet som en del av tilbudet om gratis vaksine for spedbarn. Det er grunnlag for å si at programmet gir god dekning opp til førskolealder, men kikhostekomponenten viser avtagende immunitet med alderen. Det har til nå ikke vært mulig å prioritere midler til finansiering av en oppfriskningsdose ved skolestart innenfor rammen av Barnevaksinasjonsprogrammet. Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt utviklingen nøye og har vært i løpende kontakt med Folkehelseinstituttet for å vurdere behovet for tiltak. På bakgrunn av epidemiske utbrudd i den senere tid bør innføring av en såkalt oppfriskningsdose mot kikhoste ha høy prioritet i fremtiden.