Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:95 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Hvilken forskning er, innenfor rammene av midlene som har vært til rådighet i Velferdsprogrammet, iverksatt for å se nærmere på rusrelaterte problem hos lesbiske og homofile, og hvilke anbefalinger har kommet om hva som spesielt må gjøres når det gjelder forebygging og behandling av lesbiske og homofile med rusrelaterte problem?

Begrunnelse

I forbindelse med St.meld. nr. 25 (2000-2001) ble det påpekt at man i Norge har lite forskning på bruk og misbruk av rusmidler blant lesbiske og homofile. NOVA-rapporten fra 1999 om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet konkluderer med at rusmiddelbruken er større blant lesbiske og homofile enn i befolkningen generelt.
Narkotiske stoffer blir bare brukt av en liten minoritet av lesbiske og homofile. I denne sammenheng tilsvarer det bruken vi finner i befolkningen generelt. Stortingsmeldingen påpekte at man innenfor rammene av Velferdsprogrammet ville iverksette forskning som ser nærmere på rusrelaterte problem hos lesbiske og homofile, og som på den bakgrunn etter hvert kan komme med anbefalinger når det gjelder forebygging og behandling.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet følgende svar fra Helse- og omsorgsdepartementet:

"Innenfor Velferdsprogrammet er ikke rus og homofili prioriterte satsingsområder.

Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet se på hvordan vi bedre kan fange opp kunnskapsgrunnlaget om rusmiddelmisbruk hos homofile og lesbiske."