Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:96 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Hva er konkret gjort for å følge opp funnene i NOVAs rapport 14/03 om lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn, og rapporten om Homofil ungdom med innvandrerbakgrunn (Skivik, Eide og Dammen Nikolaisen) støttet av Barne- og familiedepartementet?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 25 (2000-2001) var et av de varslede tiltakene at det skulle settes i gang forskning som skulle kartlegge holdninger til homofili i minoritetsgrupper og hvordan homofile og lesbiske blir møtt av familien innenfor de samme minoritetsgruppene.
Som en oppfølging av dette tiltaket ser man at Barne- og familiedepartementet har finansiert en rapport i regi av NOVA om lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn og en rapport om homofil og lesbisk ungdom med innvandringsbakgrunn. Begge disse rapportene setter søkelyset på viktige områder til videre oppfølging. Barn og unge i minoritetsgruppene har kanskje et spesielt behov for støtte på grunn av kulturforskjeller og ulike syn på homofili.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Kommunal- og regionaldepartementet som opplyser følgende:

"NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) ble i 2002 og 2003 tildelt til sammen 460 000 kr (6 månedsverk) over statsbudsjettet kap. 500 post 21, for å gjennomføre pilotundersøkelsen Levekår og livskvalitet blant lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn.

Statsråd Erna Solberg har sendt et eksemplar av rapporten til landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet, KIM og LLH. I følgebrevet til rapporten bes det om at organisasjonene gjør seg kjent med innholdet i rapporten og vurderer behovet for eventuelle tiltak eller oppfølging. Vi er kjent med at LLH har satt fokus på problemene lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn kan oppleve.

Barne- og familiedepartementet har distribuert rapporten til departementene som samarbeidet om St.meld. nr. 25 (2000-2001) Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg."

Rapporten om homofil ungdom med innvandrerbakgrunn er en forstudie til filmen "Kampen for kjærligheten", jf. svaret på skriftlig spørsmål nr. 97.