Skriftlig spørsmål fra Magnar Lund Bergo (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:100 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Magnar Lund Bergo (SV)

Spørsmål

Magnar Lund Bergo (SV): Hva er gjort for å styrke skolebibliotekene slik at de også har fått mulighet til å kjøpe inn litteratur som på ulikt vis tar opp homofili?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet ble det påpekt at opplæringsloven § 9-2 sier at elevene skal ha tilgang til skolebibliotek. Bibliotekene skal utstyres i pakt med læreplanene som elevene arbeider etter. Det er derfor en forutsetning at skolebibliotekene kjøper inn litteratur der homofili på ulike måter blir tatt opp.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Gjennom strategiplanen "Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003-2007" er det iverksatt en betydelig satsing på kompetanseutvikling i bruk av skolebibliotek og stimulering av leselyst. Målene og tiltakene i strategiplanen skal ses i sammenheng med skolepolitikken for øvrig og de føringer som ligger i læreplanverket. Gjennom strategien blir skoleeiere og skoler bedt om å følge opp og prioritere lesing og utvikling av skolebibliotekene. Selve utformingen av tilbudet og innkjøp av litteratur til det enkelte skolebibliotek er skoleeieres ansvar."

Jeg viser også til svar på skriftlig spørsmål nr. 97 om antologien Barfot.