Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:101 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det ble i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 25 (2000-2001) varslet et rundskriv til kommunene om psykososialt arbeid overfor barn og unge, som også skulle omhandle kjønnsidentitet og seksualitet hos barn og unge.
Når kom dette, og på hvilken måte er kjønnsidentitet og seksualitet inkludert?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet ble det i forbindelse med tiltak vedrørende helse og sosiale forhold også vist til at det daværende Sosial- og helsedepartement arbeidet med et rundskriv til kommunene i landet om psykososialt arbeid for barn og unge og at dette rundskrivet skulle omhandle kjønnsidentitet hos barn og unge.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser følgende:

"Det arbeidet med rundskriv som ble omtalt i St.meld. nr. 25 (2000-2001) er i ettertid endret slik at psykososialt arbeid er tatt inn i veileder knyttet til ny forskrift om helsestasjon og skolehelsetjeneste. Denne ble fastsatt av Helsedepartementet 3. april 2003 og vektlegger forebyggende psykososialt arbeid. I merknadene til forskriften er psykososialt arbeid omtalt nærmere og problemer knyttet til kjønnsidentitet og seksualitet er at av de områdene som nevnes særskilt. Sosial- og helsedirektoratet arbeider i disse dager med å ferdigstille veilederen til forskriften."