Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:102 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hvilke informasjonsmateriale om homofile og lesbiske i arbeidslivet, rettet mot arbeidsgiver, har blitt utarbeidet som en oppfølging av varslede tiltak i St.meld. nr. 25 (2000-2001), og hva er konkret gjort for å bidra til at verneombud får opplæring og kunnskap om situasjonen for lesbiske og homofile kolleger?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet satte man fokus på tema arbeidslivet. I denne forbindelse ble det vist til NOVA-rapporten fra 1999 hvor funn viser at 4 av 10 lesbiske og homofile holder sin seksuelle orientering helt eller delvis skjult for ledelse og kolleger. Selv om dette ikke er noen indikasjon på mistrivsel i miljøet, forteller det allikevel at det ikke er uproblematisk å være lesbisk og homofil i arbeidssituasjonen.
Som et av tiltakene sier stortingsmeldingen at det skal lages informasjonsmateriell om lesbiske og homofile i arbeidslivet rettet mot arbeidsgivere. I tillegg sier stortingsmeldingen at verneombud bør få opplæring i og kunnskap om situasjonen til lesbiske og homofile medarbeidere.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Det er ikke utarbeidet egen informasjon om homofile og lesbiske i arbeidslivet rettet mot arbeidsgiver og verneombud.

I 2002, 2003 og i år er det bevilget midler for at LLH skal kunne være en pådriver i antidiskrimineringsarbeidet, med særlig sikte på organisasjons- og arbeidslivet. Ifølge rapport fra Antidiskrimineringsprosjektet er det lagt opp til et særlig fokus på diskriminering i arbeidslivet. Det er utarbeidet materiale til LLHs hjemmesider som tar for seg rettsstillingen på arbeidsrettens område. Materialet retter seg mot arbeidstakere, arbeidsgivere, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og tillitsvalgte.

Antidiskrimineringsprosjektet skal evalueres i 2005. Evalueringen vil gi en samlet vurdering av hvilke saker lesbiske og homofile henvender seg til prosjektet om, og omfanget av sakene. Vi vil også få et inntrykk av i hvilken grad det offentlige hjelpeapparatet har kunnet bidra i disse sakene. Evalueringen vil være et nyttig grunnlag for å vurdere hvordan antidiskrimineringsarbeidet bør videreføres.

Regjeringen vil legge fram en odelstingsproposisjon med forslag om at det etableres et nytt felles håndhevingsapparat mot diskriminering og for likestilling, i form av et Likestillings- og diskrimineringsombud og en Likestillings- og diskrimineringsnemnd. Apparatet skal etter planen være virksomt fra 1. januar 2006.

Et forslag om at apparatet blant annet skal håndheve arbeidsmiljølovens kapittel om forbud mot diskriminering i arbeidslivet er sendt på høring.

Ettersom arbeidsmiljølovens diskrimineringsforbud omfatter homofile og lesbiske, vil dette forslaget innebære at det nye felles håndhevingsapparatet ev. vil behandle saker om diskriminering av lesbiske og homofile i arbeidslivet.