Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:103 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): På hvilken måte er det konkret gitt opplæring til familieverntjenesten for å sette den i stand til å veilede både foreldre som har lesbiske eller homofile barn, og lesbiske og homofile par?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet er et av områdene det settes fokus på familie og samliv. Det vises til at familieverntjenesten hvert år tar imot forespørsler fra par og enkeltpersoner som opplever problem i familien.
Et av familiekontorene i landet som i løpet av de siste fem årene hadde hatt ca. 4 500 kontakter, hadde bare hatt tre henvendelser fra lesbiske og homofile par som ønsket konsultasjon. Dersom dette er representativt for andre familievernkontor, kan en av grunnene være at mange lesbiske og homofile ikke har tro verken på familieverntjenesten eller andre terapeutiske tjenester. Det syntes å være behov for økt rådgivningskompetanse blant terapeuter om livssituasjon og samlivsforhold hos lesbiske og homofile.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Lov om familievernkontorer fastslår at "Familievernkontorene skal gi et tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien". Et slikt tilbud skal være åpent for alle, uavhengig av rase, tro, seksuell legning mv.

Ved noen kontorer (eksempelvis Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, Familievernkontoret Drammen og Familiekontoret Oslo Sør) er det igangsatt tiltak og prosjekter spesifikt for lesbiske og homofile par. Dels dreier dette seg om metodeutviklingsprosjekter for å styrke kompetansen i forhold til homofile og lesbiske parforhold. Dels gis terapeutiske tilbud, eksempelvis parkurs, til likekjønnspar. Departementet gir for tiden økonomisk støtte til et slikt prosjekt i Oslo.

Kompetanseplanen for familievernet spesifiserer områder der man ønsker å styrke kompetansen i familievernet for å imøtekomme ulike klientgruppers behov på en bedre måte. Styrkingen vil omfatte både klinisk og forebyggende virksomhet. I oppfølging av kompetanseplanen vil departementet i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet legge vekt på å styrke kompetansen om lesbiske og homofile i familievernet.

Departementet vektlegger betydningen av å informere om og profilere familievernet slik at folk søker hjelp på et tidligere tidspunkt i en uønsket utvikling. Departementet har derfor tatt initiativ til å utarbeide en overordnet informasjonsstrategi for familievernet. Det er blant annet nødvendig å øke befolkningens bevissthet om at samlivsproblemer og familierelaterte problemer er et allment fenomen og at det finnes tilbud som kan gi hjelp i slike situasjoner. En rapport fra dette arbeidet vil foreligge før årsskiftet. En sterkere satsing på å informere allmennheten om familievernets tilbud vil også komme homofile og lesbiske til gode.