Skriftlig spørsmål fra Helge Bjørnsen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:105 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Helge Bjørnsen (SV)

Spørsmål

Helge Bjørnsen (SV): Hvilke type informasjon er utarbeidet rettet mot de politiske myndigheter og tjenesteapparatet i kommunene for å styrke kunnskap om og forståelse for lesbiske og homofiles levekår?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet påpekes det at det ikke finnes noen undersøkelser som gir skikkelige tall på hvordan lesbiske og homofile fordeler seg når det gjelder valg av bosted. Det er likevel god grunn til å tro at svært mange er "seksuelle flyktninger", det vil si at de flytter vekk fra grisgrendte strøk og inn til de større byene i jakten på miljø og en annen form for trygghet.
Prosenten innflyttere til Oslo syntes å være langt høyere blant lesbiske og homofile enn blant resten av befolkningen. Det er derfor viktig å bevisstgjøre politiske myndigheter og tjenesteapparatet i kommunene slik at de har en bedre forutsetning enn i dag til å forstå lesbiske og homofiles levekår. Hvis lesbiske og homofile under oppvekst, også i grisgrendte strøk, føler seg inkludert og ivaretatt, vil muligens tallet på "seksuelle flyktninger" i framtiden bli mindre.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Det er ikke utarbeidet egen informasjon rettet mot de politiske myndigheter og tjenesteapparatet i kommunene.

Informasjonstiltakene, som er beskrevet i svaret til skriftlig spørsmål nr. 97, antas å ha nådd fram også til disse målgruppene, og departementet vil vurdere å sende ut samlerapporten om tiltakene til landets kommuner for å synliggjøre innsatsen og spre ideene lokalt.