Skriftlig spørsmål fra Helge Bjørnsen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:106 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Helge Bjørnsen (SV)

Spørsmål

Helge Bjørnsen (SV): Hvilken type informasjonsmateriell om ungdom og seksualitet, der homofili er inkludert, er utarbeidet rettet mot foreldre innenfor Familieveiledningsprogrammet som Barne- og familiedepartementet er ansvarlig for, og hvordan er dette i så fall distribuert?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet blir oppvekst og identitetsutvikling viet stor plass. Undersøkelser viser at ungdom ofte kvier seg for, og venter lenge med, å fortelle foreldrene sine at de er lesbiske eller homofile. De samme undersøkelsene viser likevel at de fleste foreldre aksepterer dette når de får litt tid på seg.
NOVA-undersøkelsen fra 1999 om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet i Norge viser at lesbiske og homofile ofte velger andre enn de nærmeste familiemedlemmene når de for første gang skal fortelle noen om sin seksuelle orientering. De fleste forventer at foreldrene vil ha problem med å akseptere en sønn eller datter som er homofil/lesbisk, og de ser det derfor som svært vanskelig å fortelle foreldrene om hvem de er.
Det går frem av undersøkelsen at forholdet til foreldrene ble bedre for de fleste etter at de fortalte den nærmeste familie at de var lesbiske/homofile.
I oppfølgingen av stortingsmeldingen blir det spesifisert som eget tiltak at Barne- og familiedepartementet skal være ansvarlige for å lage informasjonsmateriell om ungdom og seksualitet, der homofili er med, rettet mot foreldre innenfor foreldrerettledningsprogrammet i regi av departementet.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Det er de siste årene utviklet mye nytt materiell til foreldre om temaet. Læringssenteret i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, lanserte for eksempel høsten 2001 en ressursbok for lærere til bruk i undervisningen om samliv og seksualitet. I denne boken er det et eget kapittel om homofili. I tillegg til boken er det utviklet et tilhørende informasjonshefte til foreldre "Om ungdom, samliv og seksualitet" (I-1079). Også der er homofili omtalt.

Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) har utviklet foreldreheftet "Glad i deg uansett" om det å være ung og homofil.

I tillegg er styrking av barns seksuelle autonomi et satsningsområde i Helse- og omsorgsdepartementets Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort 2004-2008 (I-1096 B). Det er tidligere produsert en film med tilhørende veiledningsopplegg som omhandler små barns seksuelle utvikling. I løpet av 2005 vil det som en videreføring bli produsert to nye filmer med tilhørende veiledning, en om seksuell utvikling i aldersgruppen 7-12 år og en om homofil utvikling og identitet hos barn. Sosial- og helsedirektoratet ønsker å samarbeide med Barne- og familiedepartementet i den videre utviklingen og implementeringen av det ovennevnte veiledningsopplegget, både faglig og økonomisk.

Departementet er opptatt av at foreldreveiledningsprogrammet skal dekke et bredt spekter av problemstillinger som foreldre kan møte i samspillet med sine barn, men ser samtidig ingen grunn til å utvikle nytt materiell på tema som allerede er godt dekket gjennom annet materiell. Sosial- og helsedirektoratet har også gitt uttrykk for at behovet for ytterligere hefter/brosjyrer utover det som allerede eksisterer ikke er tilstede.

Materialet er lett tilgjengelig. Brosjyrer, temahefter og videoer kan bestilles via www.odin.no. Noe av materialet er tilgjengelig i sin helhet på nettet. Det kan derfor lett benyttes i foreldreveiledningsgrupper på helsestasjoner, i barnehager og skoler.