Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:107 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Har intensjonene i læreplanen om undervisning om homofili blitt implementert i de konkrete undervisningsoppleggene i skolene, slik det ble forutsatt i St.meld. nr. 25 (2000-2001) at Utdannings- og forskningsdepartementet skulle påse at ble gjort?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet settes det fokus på skole og utdanning. Tema om homofili er nedfelt i læreplanen (L97) både for grunnskolen og videregående opplæring.
Opplæringen i skolen skal være i samsvar med L97 og lærebøker skal fungere som støtte og hjelp for å oppfylle kravene i opplæringen. Da stortingsmeldingen var til behandling i 2001 var det klart at L97s intensjon om undervisning om homofili, og implementering av denne i de konkrete undervisningsoppleggene i skolen, ikke var oppfylt. Derfor sa Regjeringen selv at Utdanningsdepartementet skulle påse at dette ble gjort.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet som opplyser følgende:

"Utdannings- og forskningsdepartementet fastsetter læreplaner for grunnopplæringen. Fylkesmennene fører tilsyn med at skoler følger opp i forhold til lov, forskrift og læreplaner. Når det gjelder det konkrete innholdet i undervisningsopplegget, er dette et ansvar som er tillagt den enkelte skoleeier. Departementet har imidlertid i diverse materiell utviklet for lærere og skoler gitt veiledning i hvordan spørsmål knyttet til ungdom og seksualitet, herunder homofili kan håndteres i skolen. Dette er bl.a. gjort i boken "Samliv og seksualitet" som er en ressursbok for lærere."