Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:108 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva har blitt gjort for å gi Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) konkret faglig hjelp slik at de skal kunne gjennomføre selvmordsforebyggende prosjekt og tiltak?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet fokuseres det på viktigheten av å inkludere LLH i arbeidet for å bedre lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet, og det nevnes en rekke tiltak.
LLH får gjennom sitt arbeid kontakt med mange lesbiske og homofile i hele landet, og organisasjonen får mange ganger telefoner fra mennesker som er ensomme og sliter med ulike typer problemer knyttet til psykisk helse. Det er derfor viktig å også istandsette LLH til å kunne gjennomføre selvmordsforebyggende prosjekter og tiltak, fordi organisasjonen kjenner både målgruppe og problematikk direkte på pulsen.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) ble styrket i budsjettet for 2002 med den forutsetning "at midlene særlig benyttes til satsing på barn og unge og tiltak i distriktene". Begrunnelsen for at Regjeringen ønsket en slik satsing var blant annet konklusjonene i NOVA-rapporten om levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn som viste at mange unge homofile og lesbiske har psykiske problemer og at selvmordsforsøk er vanligere enn i befolkningen ellers.

I perioden 2002-2004 er LLH årlig blitt tildelt 2 mill. kr i driftsstøtte. En av forutsetningene har hele tiden vært at ungdom skal prioriteres og at det regionale hensynet skal ivaretas (jf. St.prp. nr. 1 for 2003 og 2004). I budsjettforslaget for 2005 er det foreslått at driftsstøtten videreføres med den samme forutsetning.

I LLHs rapport om driftstilskuddet for 2003 skriver foreningen at "Arbeidet på lokalt plan er det viktigaste sosiale arbeidet som finn stad innenfor LLH. Ved å legge til rette for at lesbiske og homofile kan møtast lokalt og vere homo der ein bur opplever vi å kunne førebygge dårleg psykisk helse, rusmisbruk og sjølvmord. Gjennom ulike arrangement og aktivitetar kan den einskilde bygge opp sitt eige nettverk og på den måten få ein trygg og sjølvstendig identitet". Foreningen skriver videre at "Arbeid retta mot barn og unge er og vil vere sentralt i LLH sitt arbeid". Det framgår også at LLH over driftsbudsjettet har finansiert en full stilling som ungdomssekretær. Denne stillingen anses som viktig for å bygge opp ungdomsarbeidet i LLH over hele landet og koordinere dette arbeidet, samt for å koordinere Ungdomsutvalgets arbeid og Homofiles ungdomstelefon.

I 2004 ble det gitt midler til LLH for å sammenstille rapportene fra informasjonstiltakene, se svar på skriftlig spørsmål nr. 97. Formålet med informasjonsvirksomheten var å hindre diskriminering, og å fremme likebehandling og respekt for homofile og lesbiske i det norske samfunnet. Et særskilt mål var forebyggende informasjonstiltak overfor unge homofile og lesbiske i faresonen for å begå selvmord.

Se også svar på skriftlig spørsmål nr. 94 om selvmordsforebyggende strategier.