Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:110 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Hvilket faglig materiale er utarbeidet om kjønnsidentitet for helse-, sosial- og pedagogisk personale, der tema homofili inngår, og hvordan gir det kunnskap om hvordan personale skal kunne møte mennesker med et problematisk eller uavklart forhold til egen kjønnsidentitet?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet fokuseres det på viktigheten av opplæringen av helse og sosialpersonell, slik at de er mer oppmerksomme på hvor viktig seksuell identitet er, og slik at de kan utvikle en aksepterende holdning og tilegne seg kunnskaper om homofili. For at dette skal være mulig er det viktig at det utarbeides et godt faglig materiale som gir god basiskunnskap. Dette har tidligere ikke eksistert i noen form for verken helse- eller sosialfaglig personale og ble derfor ansett som et viktig tiltak i behandlingen av stortingsmeldingen.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser følgende:

"Det er et mål å sikre en best mulig utbredelse av kunnskap om kjønnsidentitet for helse-, sosial- og pedagogisk personell. For å oppnå dette er det gjort faglige vurderinger om at den beste strategien er at spørsmål og problemstillinger knyttet til identitet og seksuell legning skal inngå i alt materiell og arbeid på området seksuell helse rettet mot fagpersonell, i stedet for at det utarbeides eget materiell om temaet. Dette er systematisk gjennomført i undervisnings- og brosjyremateriell om samliv og seksualitet for foreldre, pedagogisk- og helsefaglig personell og ungdom. Eksempler på dette er undervisnings- og veiledningsopplegg om små barns seksualitet til helsestasjoner, barnehager og omsorgspersoner. Tilsvarende undervisningsopplegg om barn i grunnskolealder og om barns homoseksualitet er under utvikling og vil bli ferdigstilt i 2005. Ressursbok for lærere om samliv og seksualitet er distribuert til lærere på ungdomstrinnet ved alle landet skoler og er til bruk i skolens samlivs- og seksualitetsundervisning. I tilknytning til skolenes arbeid med temaet er det laget to informasjonshefter til elever og foresatte som sendes årlig til alle landets skoler for distribusjon. En metodebok for helsestasjonene om veiledningsmetodikk i forhold til homofil og lesbisk ungdom utarbeides og ferdigstilles i 2005. LLHs brosjyre "Ta ansvar, vis omsorg" er distribuert til landets helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Informasjonstilbud er utviklet i form av filmer, bøker, brosjyrer, samt nett- og telefontjenester til ungdom om samliv, seksualitet og kjønnsidentitet. Det bevilges også midler til to prosjekter som er innrettet mot å styrke kompetansen i forhold til kjønnsidentitetsproblematikk; et 5-årig prosjekt i regi av LFTS (Landsforningen for Transseksuelle) og et 3-årig prosjekt som samme organisasjon har i samarbeid med Rikshospitalets GID-klinikken."