Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:111 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Hva er konkret gjort for å utvide tilbudet til Rådgivningstjenesten for homofile og lesbiske, som ligger under Olafia-klinikken tilknyttet Ullevål sykehus, slik at tjenesten også har blitt en veiledningsinstans for helsetjenesten?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet vises det til at mange lesbiske og homofile oppsøker behandlere de vet de kan stole på. Som eksempel vises til Rådgivningstjenesten for homofile og lesbiske som er underlagt Olafia-klinikken, Klinikk for forebyggende medisin ved Ullevål sykehus. Der tilbyr man hjelp med "kom-ut" problem, vanskelige parforhold, dårlig selvbilde, seksuelle problem og følelsesmessige problem. Dette gjøres enten i form av fortrolige samtaler eller via informasjon og rådgivning.
Det sies i stortingsmeldingen at man mener at den offentlige kompetansen når det gjelder livssituasjonen for lesbiske og homofile bør styrkes, og at en måte å gjøre dette på er å styrke Rådgivningstjenesten for homofile. På denne måten kan kompetansen der utvikles videre og komme resten av hjelpeapparatet til gode. Det ble i stortingsmeldingen også sagt at regjeringen ville innlede et samarbeid med Oslo kommune for å se på om rådgivningstjenesten kan spille en rolle som nasjonalt ressurssenter eller idébank.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser følgende:

"Sosial- og helsedirektoratet følger opp Rådgivningstjenesten for homofile og lesbiske som ligger under Olafia-klinikken. Målet er å utvide virksomheten i tråd med St.meld. nr. 25 (2000-2001) slik at denne kan fungere som en veiledningsinstans overfor helsetjenesten. Rådgivningstjenesten fikk på denne bakgrunn tildelt 700 000 kr i 2003 til å utvikle sin rådgivningsvirksomhet. Deler av midlene har vært nyttet til opplysningsarbeid overfor helsetjenesten, primært helsesøstre så langt. Den øvrige virksomheten har vært rettet direkte mot homofile og lesbiske. Det er satt av midler også i 2004, men grunnet mangel på rapportering er ikke nye midler utbetalt. Dette arbeidet blir nå fulgt opp av Sosial- og helsedirektoratet."