Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:114 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): NOVA-rapporten om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet fra 1999 synliggjorde alvorlige tall i forhold til selvmord, særlig blant unge lesbiske og homofile.
Hva er konkret gjort for å høyne det generelle kunnskapsnivået blant helsepersonell i utdanningsprogram som er i gang?

Begrunnelse

I forbindelse med St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet blir det satt fokus på helse og sosiale forhold. I denne forbindelse pekes det også på viktigheten av å følge opp de alvorlige funnene som NOVA-rapporten fra 1999 viser vedrørende selvmord og selvmordstanker blant lesbiske og homofile.
Handlingsplanen mot selvmord, som ble avsluttet ved utgangen av 1999, fokuserte på innsats rettet mot skolering av helsepersonell og andre hjelpere i samfunnet, for at disse bedre skulle kunne gi støtte til ulike grupper suicidale personer som trenger hjelp i forhold til sine problemer. Handlingsplanen mot selvmord ble avsluttet samme år som NOVA-rapporten om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet ble publisert, og hadde ingen spesiell fokus rettet mot ivaretakelsen av denne gruppen. På bakgrunn av NOVA-rapporten, og stortingsmeldingens oppfølging, er det derfor viktig å få konkret informasjon om hva som er gjort for å høyne det generelle kunnskapsnivået blant helsepersonell som jobber med selvmordsproblematikk og psykisk helse siden stortingsmeldingen ble behandlet.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser følgende:

"Bedret utdanning av alle faggrupper som kommer i kontakt med mennesker i selvmordskriser har vært og er en viktig forutsetning for å forebygge selvmord generelt. På bakgrunn av dette er det igangsatt flere utdannings- og kompetansetiltak. Det er igangsatt en egen videreutdanning i selvmordsforebyggende arbeid ved Universitetet i Oslo, samt at det er gjennomført et undervisningsprosjekt "VIVAT". Hovedmålet for kurset er å styrke kunnskap om gjenkjenning og intervensjon ved selvmordskriser. Det er også igangsatt arbeid med nasjonale retningslinjer for selvmordsforebyggende arbeid, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Helse- og omsorgsdepartementet kap. 743 post 73.

I tillegg til den generelle kompetansehevingen om selvmord og selvmordsforebygging er det gjennomført flere informasjons-, kunnskaps- og kompetansetiltak knyttet til selvmord blant lesbiske og homofile. Disse er nærmere omtalt i svaret til skriftlig spørsmål nr. 94."