Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:115 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Hva er konkret gjort for å bevilge midler til kompetansehevende tiltak for personell innenfor det psykiske helsefeltet for å styrke kunnskapen deres om kjønnsidentitet og seksualitet, her inkludert homofili, og hvordan er midlene brukt?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet pekes det på at kunnskapsnivået om psykisk helse hos lesbiske og homofile sammenlignet med resten av befolkningen, er mangelfull. Bortsett fra NOVA-undersøkelsen fra 1999 om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet i Norge er det gjort få norske undersøkelser som kan dokumentere noen form for utbredelse eller former for psykiske lidelser hos denne gruppen.
Det er et klart behov for å heve kompetanse om lesbiske og homofiles levekår hos personalet innenfor det psykiske helsefeltet. Ikke for at man skal lage spesielle behandlingstilbud, men for at lesbiske og homofile skal kunne få behandling i det ordinære tjenesteapparatet med visshet om at deres problemer blir ivaretatt på en like god måte som andre deler av befolkningen.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser følgende:

"Det vises til St.meld. nr. 25 (2000-2001) der det fremgår at man gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse skal benytte midler til kompetansehevende tiltak. Det er gjennom arbeidet med Opptrappingsplanen igangsatt og gjennomført en lang rekke kompetansehevende tiltak. I hovedsak har midlene gått til generelle spesialist- og etterutdanninger og noen diagnoserelaterte etterutdanninger.

Det er hittil i planperioden ikke gjennomført særskilte kompetansehevende tiltak på det psykiske helsefeltet om kjønnsidentitet, seksualitet og homofili mv."

Jeg viser også til svar på skriftlig spørsmål nr. 118.