Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:118 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Har nasjonalt Råd for spesialistutdanninger av leger og legefordeling ferdigstilt noen rapport eller notat som oppfølging av det arbeidet som ble varslet i forbindelse med St.meld. nr. 25 (2000-2001) vedrørende på hvilken måte tema som kjønnsidentitet og seksualitet, også homofili, i sterkere grad bør integreres i spesialistutdanninger som i særlig grad møter pasienter der dette er relevant?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet ble det under de konkrete tiltakene relatert til helse og sosiale forhold vist til at det daværende Helse- og sosialdepartementet, som en del av oppfølgingsarbeidet til St.meld. nr. 24 (1996-97) Tilgjengelighet og faglighet - Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste, ville be Nasjonalt råd for spesialistutdanninger av leger og legefordeling (NR) om å utrede på hvilken måte tema som kjønnsidentitet og seksualitet - også homofili - i sterkere grad bør integreres i spesialistutdanninger som i særlig grad møter pasienter der dette er relevant.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg har innhentet bidrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser følgende:

"Helsedepartementet ba i 2002 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling utrede ovenfor nevnte. Rådet har ikke utarbeidet rapport i forbindelse med vurderingen, men har i brevs form gitt tilbakemelding til departementet. Rådets vurdering er at både allmennleger og relevante spesialister gjennom utdanning og praksis får adekvat innsikt i behandling av lesbiske og homofile pasienter. For somatisk sykdom vil undersøkelse og behandling ikke være forskjellig fra andre pasienter. Spesialister i voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri vil gjennom dagens spesialistutdanning få kunnskap, innsikt og erfaring når det gjelder pasienter som er homofile eller lesbiske. Kjønnsidentitet og seksualitet er naturlige elementer i disse spesialistutdanningene. Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling anser på bakgrunn av dette at homofile og lesbiske vil motta like gode tilbud i det generelle psykiske helsevern som den øvrige befolkningen."