Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:122 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Besvart: 01.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge oppslag i Nationen 22. september 2004 må sauebønder i nye Varangerhalvøya nasjonalpark gå til fots for å hente sauer ned fra beite mens reineierne kan kjøre etter sine dyr. Verneområdet er stort, og dyrene kan være spredt på store avstander. Dette oppleves naturlig nok som et praktisk problem for sauebøndene.
Hva vil statsråden gjøre for å likebehandle saue- og reindriftsnæringen, og samtidig legge til rette i verneområdet for disse miljøtilpassede næringene?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Forslaget om nasjonalpark på Varangerhalvøya er en del av nasjonalparkplanen. Den lokale behandlingsprosessen er avsluttet og saken er nå ute på sentral høring i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Høringsfristen er 29. oktober i år. Deretter skal direktoratet avgi sin faglige innstilling i vernespørsmålet til departementet. Dette vil neppe skje før primo 2005. Så lenge saken er til behandling utenfor departementet, vil det ikke være riktig av meg å komme med konkrete vurderinger og merknader til eventuelle forslag som enten kan tenkes å bli fremmet i et framtidig planutkast eller som kan bli forkastet og/eller omarbeidet som følge av den pågående prosessen.

Generelt sett er det viktig for Regjeringen at eksisterende næringsvirksomhet i størst mulig grad skal kunne drives fortsatt i våre verneområder så lenge dette kan skje innefor rammen av verneformålet.