Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:128 (2004-2005)
Innlevert: 25.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Besvart: 01.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Nettavisen 22. oktober 2004 er det en sak om en grov voldtekt utført av en iraker. Ifølge uttalelse fra offerets bistandsadvokat var dettet en av de groveste voldtektssaker vedkommende hadde sett. Irakeren var i tillegg kun kort tid før denne voldtekten dømt for voldsbruk mot en annen kvinne.
Siden personen det gjelder ikke har lovlig opphold i landet, vil jeg vite hvilke tiltak justisministeren vil sette inn for å beskytte norske borgere mot kriminelle handlinger utført av personer uten lovlig opphold her i landet?

Begrunnelse

Som nevnt ovenfor ble en kvinne voldtatt på et utested i Trondheim. Voldtekten ble beskrevet som gjennomført med "brutalitet, sinne og aggresjon og var forferdelig smertefull". Det hevdes videre at tiltalte ikke viste tegn til anger eller forståelse for offerets situasjon. I dommen sies det at "Etter overgrepet føler hun at livet er ødelagt. Hun er utrygg og har voldsalarm. Hun har siden overgrepet vært sykemeldt og ser i dag ingen mulighet til å gå tilbake til arbeidet". Med andre ord har dette overgrepet sannsynligvis gitt kvinnen merker for livet, både fysisk og psykisk.
Dersom man ser videre på denne gjerningsmannen så ble vedkommende bare uker før voldtekten dømt til 5 måneder fengsel for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter og vold, deriblant mot en kvinne.
Det som ser ut til å være et trekk hos vedkommende gjerningsmann, er at han ikke tar inn over seg konsekvensene av de handlinger han utfører.
Et annet politisk moment er at vedkommende ikke har lovlig opphold i landet samtidig som han utsetter norske borgere for grov vold. Min utfordring til statsråden blir derfor å få høre hvilke tiltak statsråden ser er nødvendige i forhold til å sikre borgerne en trygg og god hverdag, samtidig som kriminelle med ulovlig opphold ikke gis adgang til å påføre folk slike handlinger som her er beskrevet.
Imøteser deres svar med spenning.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politiet har i løpet av de senere år iverksatt flere tiltak i forhold til kriminalitet begått av personer uten lovlig opphold i landet. Rask saksbehandling av straffesaker i tillegg til effektiv bruk av hjemlene for bortvisning og utvisning, er tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet og forhindre misbruk av asylinstituttet. Tett samarbeid med Utlendingsdirektoratet er viktig i denne sammenheng.

I 2003 gav Politidirektoratet ut håndboken, "Kriminalitet begått av asylsøkere og andre utlendinger med tidsbegrenset opphold". Denne inneholder informasjon om hvordan den forvaltningsmessige behandlingen av utlendinger som begår kriminalitet kan bli så rask og effektiv som mulig. Håndboken er i samarbeid med Utlendingsdirektoratet fulgt opp ved regionale samlinger for politiet og mottakslederne i statlige asylmottak. Det har i tillegg blitt gjennomført opplæring i flere aktuelle politidistrikt omkring temaet. Håndboken er nå under revisjon og samarbeidet mellom Utlendingsdirektoratet, mottak og politiet skal videreføres.

Utlendingsdirektoratet gav i juli 2004 ut rundskriv om, "Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner". Rundskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet, Politiets utlendingsenhet og representanter fra politidistriktene og inneholder saksbehandlingsrutiner som skal følges i disse sakstypene. Formålet er å gi disse sakene prioritet og å sikre en rask og effektiv saksflyt mellom politiet og Utlendingsdirektoratet.

Siden kriminalitet blant asylsøkere er et stadig tema i media og i den offentlige debatten, nedsatte Politidirektoratet nylig en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppgave å kartlegge hva som er fakta, og hva som er myter om asylsøkere og kriminalitet. Gruppens arbeid vil bidra til å gi et mer helhetlig bilde og til en større forståelse for de ulike etaters oppgaver på utlendingsfeltet. Tverretatlig samarbeid er et viktig stikkord i denne sammenheng. Arbeidsgruppens rapport vil også bidra til å gi politiet et godt grunnlag for å iverksette tiltak for å forebygge kriminalitet i denne gruppen.

Politiets utlendingsenhet ble opprettet som et særorgan i politiet 1. januar 2004. Enhetens oppgaver er blant annet å effektivisere arbeidet med uttransportering av personer som har ulovlig opphold på bakgrunn av avslag på søknad om oppholdstillatelse og asyl. Videre skal enheten koordinere at personer som ikke oppfyller innreisevilkår, oppholder seg ulovlig, eller begår en straffbar handling under sitt lovlig opphold, raskt og effektivt blir bort- eller utvist. Kriminelle asylsøkere skal prioriteres. Det er viktig i denne sammenheng å nevne at det i dag ikke er mulig å gjennomføre en tvungen uttransport til flere land. I saker der det er tvil om identiteten vil politiet i mange tilfeller ha et omfattende og langvarig arbeid med å fastsette denne, spesielt i de tilfellene personene ikke ønsker å samarbeide.

Et annet tiltak er at Norge inngår tilbaketakelsesavtaler med aktuelle land. Kommunal- og regionaldepartementet har i samarbeid med Justisdepartementet inngått flere tilbaketakelsesavtaler for å kunne returnere personer med ulovlig opphold på en raskt og effektiv måte. Forhandlingene med enkelte land viser seg å være svært vanskelig og tidkrevende.

Den konkrete saken som omtales i spørsmålet har blitt fulgt opp av Sør-Trøndelag politidistrikt. Politidistriktet opplyser at den er gjennomført og pådømt så raskt dette har latt seg gjøre. Politidistriktet har fulgt rutiner og instrukser for slike saker og saken ble oversendt Utlendingsdirektoratet med tanke på utvisningsvedtak den 30. august i år. På grunn av fornærmedes uttrygghetsfølelse i forbindelse med den siste straffesaken, ble vedkommende tildelt voldsalarm i april 2004. Siden gjerningsmannen nå er fengslet og har vedtatt dommen på fire års fengsel, har fornærmede ikke fremmet ønske om ytterligere trygghetstiltak.