Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:132 (2004-2005)
Innlevert: 26.10.2004
Sendt: 27.10.2004
Besvart: 01.11.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): En sunn næringsutvikling kombinerer lønnsomhet med bedre miljø. Derfor er alle medlemmene i næringskomiteen enige om at Innovasjon Norge, statens apparat for næringsutvikling, skal operere etter bærekraftsprinsipper. Men dette er forhold som verken er nevnt eller konkretisert i verken budsjettet for 2005 eller i Innovasjon Norges strateginotater.
Hvordan har den tidligere miljøvernministeren tenkt å følge opp bruddet på Stortingets intensjoner om en mer bærekraftig profil på virkemiddelapparatet?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 283 (2002-2003) fra næringskomiteen om virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv skrev en enstemmig komité:

"Komiteen forutsetter at de prosjekter som tildeles midler ikke skal bryte med de prinsipper som ligger nedfelt i Nasjonal Agenda 21".

Medlemmene fra regjeringspartiene og SV, som til sammen utgjør flertall i Stortinget presiserte dette:

"En fremtidsrettet næringspolitikk dreier seg om å utnytte ressursene vi har i landet på en slik måte at det gir sikrere arbeidsplasser i hele Norge. Komiteens medlemmer fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti er av den oppfatning at en fremtidsrettet næringspolitikk må stimulere til utnyttelse av landets ressurser på en slik måte at også neste generasjon har et godt land og en sikker fremtid å arve. Disse medlemmer vil derfor understreke at virkemiddelapparatets prioriteringer ikke skal bryte med de prinsipper som ligger nedfelt i Nasjonal Agenda 21, som er Regjeringens handlingsplan for bærekraft som legges fram høsten 2004. Disse medlemmer viser i den anledning til Samarbeidsregjeringens Nasjonale Strategi for bærekraftig utvikling, hvor det heter at

"En bærekraftig utvikling krever at vi må se våre handlinger i et generasjonsperspektiv og være nøye når vi treffer valg som setter varige spor og påvirker våre etterkommeres handlefrihet og mulighet til å dekke egne behov, sogar til å overleve ... Et grunnleggende prinsipp er derfor at vi må respektere naturens tålegrense og basere politikken på føre-var-prinsippet",

samt at

"Regjeringen vil realisere bærekraftstrategien gjennom de regulære politiske plan- og budsjettprosesser.""

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Innovasjon Norge ble opprettet 1. januar 2004 etter Stortingets behandling av St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv, jf. Innst. S. nr. 283 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 14 (2002-2003) Om lov om Innovasjon Norge.

Stortingets intensjoner i Innst. S. nr. 283 (2002-2003) om en mer bærekraftig profil på virkemiddelapparatet ble fulgt opp i § 24 i Ot.prp. nr. 14 (2002-2003) Om lov om Innovasjon Norge. Paragrafen fastsetter at selskapet skal ha egne etiske retningslinjer. I merknadene til § 24 fremgår det at de etiske retningslinjene også skal omfatte miljømessige problemstillinger, herunder bærekraftig næringsutvikling.

Lovens bestemmelser knyttet til etiske retningslinjer ble videre omtalt i Nærings- og handelsdepartementets disposisjonsbrev til Innovasjon Norge for 2004, av 22. desember 2004, der Innovasjon Norge bl.a. bes om å rapportere på arbeidet med å utvikle etiske retningslinjer i rapporteringen til departementet.

Innovasjon Norge skal styres ved hjelp av overordnede målsettinger og rollebeskrivelser, omforente strategier og resultatkrav, jf. St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv og Innst. S. nr. 283 (2002-2003).

Nærings- og handelsdepartementet har et særlig koordineringsansvar i forhold til styringssignaler fra ulike offentlige oppdragsgivere. Nærings- og handelsdepartementet tok derfor våren 2004 initiativ til å etablere et sett med langsiktige og overordnede føringer som skal danne ramme for innovasjon Norges virksomhet og styringsdialogen mellom Innovasjon Norge og bevilgende myndigheter. I samarbeid med Innovasjon Norge, berørte departementer og fylkeskommunene ble et nytt mål- og resultatsstyringssystem for Innovasjon Norge vedtatt 24. juni 2004. I rapportens omtale av Innovasjon Norges hovedmål- og delmål heter det blant annet:

"I Ot.prp. nr. 14 fremgår det at Innovasjon Norge skal utarbeide etiske retningslinjer og at disse også skal omfatte problemstillinger knyttet til korrupsjon, miljø, menneskerettigheter og næringslivets samfunnsansvar generelt. Det forutsettes derfor at Innovasjon Norge arbeider aktivt med disse problemstillingene og at selskapet i sitt arbeid bidrar til å fremme miljøvennlige og bærekraftige løsninger."

Myndighetenes målformuleringer skal operasjonaliseres i etterprøvbare mål slik at resultater, i form av aktiviteter og effekter, kan måles over tid. Innovasjon Norge er ansvarlig for å utarbeide forslag til operative resultatmål og resultatindikatorer som skal forelegges de respektive departementer for godkjenning. Departementet legger til grunn at bærekraftsprinsipper inkluderes i utarbeidelsen av forslag til operative resultatmål og resultatindikatorer.

Avslutningsvis viser jeg til omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Nærings- og handelsdepartementet der det fremgår av kap. 9.4 Sektorovergripende miljøvernpolitikk, Tiltak på miljøområdet at Innovasjon Norges etiske retningslinjer også skal omfatte problemstillinger knyttet til miljø og næringslivets samfunnsansvar generelt.