Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:134 (2004-2005)
Innlevert: 26.10.2004
Sendt: 27.10.2004
Besvart: 03.11.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Mange kommuner mangler økonomiske midler til vedlikehold av eller nyinvesteringer til kirkebygg. Samtidig er mange kirkebygg i bruk, eller planlagt bygd for, kulturelle handlinger som korøvelser, konserter, kulturelle sammenkomster, og som arkitektoniske kulturskatter for tilreisende som besøker byggene.
På hvilke premisser vil en kommune kunne søke om kulturmidler til en kirke som ledd i investering i et nybygg eller drift av eksisterende bygg?

Begrunnelse

Statsråden har tidligere, blant annet på spørsmål fra undertegnede, gitt uttrykk for at det kan være aktuelt å åpne for at kommunene kan søke om kulturmidler til bruk ved bygging av eller restaurering av kirkebygg, dersom byggene også har et klart definert kulturformål knyttet til driften. Undertegnede er usikker på hvilke premisser som er lagt for bruken av kulturmidler i statsbudsjettet for 2005, og hvorvidt det allerede for kommende år vil være mulig for kommuner å søke om kulturmidler til bygging av kirkebygg. Som jeg tidligere har gjort statsråden oppmerksom på er problemstillingen relevant i Alta, der det planlagte kirkebygget også har en klar kulturprofil.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Ved behandling av St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 sluttet Stortinget seg til forslaget om en ny desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus og en ny ordning for tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, jf. Innst. S. nr. 155 (2003-2004). Den desentraliserte tilskuddsordningen skal tilføres ca. 40 pst. av den delen av spillemiddeloverskuddet som skal benyttes til kulturbygg.

Premissene for å kunne søke om kulturmidler til investering i kulturhus fremgår av retningslinjene for den desentraliserte ordningen for tilskudd til kulturhus, jf. vedlegg. Retningslinjene er gjeldende fra fordelingen av spillemiddeloverskuddet i 2005. Den enkelte fylkeskommune fastsetter dessuten nærmere vilkår for tilskudd.

Fylkeskommunene er gitt et vidt handlingsrom for disponeringen av disse midlene, dvs. at de kan velge å prioritere kulturhus i samsvar med tidligere praksis eller utvide feltet til også å omfatte biblioteklokaler, bokbusser, kirkebygg og visningslokaler for kunst eller lignende.

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturhus, men ikke til ordinært vedlikehold eller drift.

Vedlegg til svar:

Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til fylkeskommunene vedrørende Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus - retningslinjer. Referanse: 2004/3891 KU/KU3 ILE:ksl. Datert 26. oktober 2004.