Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:141 (2004-2005)
Innlevert: 27.10.2004
Sendt: 28.10.2004
Besvart: 08.11.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hva er status i arbeidet med revisjon av Overføringsavtalen, og vil saken bli lagt fram for Stortinget?

Begrunnelse

Under Stortingets behandling av endringer i forsikringsavtaleloven (Ot.prp. nr. 11 (2003-2004)) vedrørende kommunale pensjoner forutsatte finanskomiteen at en revidert Overføringsavtale skulle være på plass før årets tariffoppgjør. Det konstateres at så ikke har skjedd. Regjeringen henviste til at partene i Overføringsavtalen hadde nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med saken. Denne gruppen avgav rapport i sommer med flere alternative forslag til løsning av saken, og rapporten har vært på høring. Det er avgitt en rekke høringsuttalelser, og blant andre har arbeidstakerorganisasjonene gitt uttalelser knyttet til at dette er tariffestede rettigheter, og konkludert med at mod 3 og 5 er de alternativer som dekker de opparbeidede rettigheter. Det ønskes svar på hvor dette arbeidet står, og om Regjeringens opplegg til ny overføringsavtale sikrer pensjonsrettighetene for ansatte i kommuner og kommunale bedrifter like godt etter 1. januar 2004 som før.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Regjeringen går inn for å revidere avtalen om overføring av pensjonsrettigheter i offentlige tjenestepensjonsordninger. Hovedpunktene i avtalen blir:

- Alle livselskapene gis lik anledning til å bli parter i revidert Overføringsavtale.

- Det etableres en sikringsordning der alle arbeidsgivere i kommunal sektor deltar. Med kommunal sektor menes alle arbeidsgivere som har kommunal pensjonsordning etter forsikringsvirksomhetsloven. Det skal betales et årlig tilskudd til ordningen. Etterbetaling til ordningen ved eventuell underdekning kan ikke innkreves.

- Statens Pensjonskasse administrerer Overføringsavtalen. Alle arbeidsgivere tilsluttet Overføringsavtalen betaler en årlig administrasjonsavgift til Statens Pensjonskasse.

- Administrasjon av sikringsordningen skal skje i regi av kommunal sektor. Inntil denne ordningen er etablert, skal Statens Pensjonskasse i en overgangsperiode administrere sikringsordningen.

Den nye Overføringsavtalen trer i kraft fra 1. november 2004. Sikringsordningen trer i kraft med tilbakevirkning fra 1. januar 2004.

Det har vært viktig å endre avtalen for å sikre de ansattes rettigheter. Etter endringen i forsikringsvirksomhetsloven fra 1. januar 2004, var en endring av Overføringsavtalen nødvendig. De gamle sikringsordningene hos kommunale pensjonsleverandører var fra da av ikke lenger lovlige.

Den nye avtalen vil gi tilnærmet like god løsning som den sikringsordning som gjaldt før 1. januar 2004. Det må imidlertid poengteres at dersom mange arbeidsgivere ikke klarer pensjonsforpliktelsene, og pensjonene derfor ikke er sikret finansiering gjennom ordinær premie eller gjennom den nye sikringsordningen, vil pensjonene kunne bli avkortet forholdsmessig. Jeg regner sannsynligheten for at dette skjer som svært liten med den valgte ordningen.

Hjemmelen for inngåelse av Overføringsavtalen er i lov om Statens Pensjonskasse § 46. Etter denne bestemmelsen kan Statens Pensjonskasse, med samtykke av departementet, inngå avtale om slik overføring av pensjonsrettigheter. Med mindre Stortinget ber om noe annet, kan jeg derfor ikke se noe behov for å fremlegge saken for Stortinget.