Skriftlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:143 (2004-2005)
Innlevert: 28.10.2004
Sendt: 28.10.2004
Besvart: 09.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): En kreftpasient fra Sortland var til poliklinisk strålebehandling ved UNN, Tromsø og bodde på pasienthotellet der i ca. 6 uker. Pasienten har en annen lidelse som gjorde det helt nødvendig å ha med ledsager under hele oppholdet. Pasienten og ledsageren måtte etter endt opphold betale henholdsvis 62 kr og 122 kr pr. døgn i kost og losji, til sammen 6 448 kr. Beløpet kommer etter det jeg forstår ikke inn under verken egenandelstak 1 eller 2.
Er denne praksisen i tråd med regelverket for egenandeler i helsevesenet?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Forskrift av 19. april 1997 regulerer hvilke utgifter som regnes som egenandeler under egenandelstak 1. Forskrift av 19. desember 2002 regulerer egenandelstak 2. Utgifter til overnatting i forbindelse med undersøkelse eller behandling er ikke omfattet av verken egenandelstak l eller 2. Praksisen det vises til er i så måte ikke i strid med regelverket for egenandelstak.

Det er en uttalt målsetting at stadig flere pasienter skal kunne behandles poliklinisk fremfor å bli innlagt i sykehusene. Målsettingen er både begrunnet i hensynet til å påføre pasientene minst mulig belastning, og i hensynet til å oppnå en mest mulig rasjonell drift av sykehusene. Dette medfører imidlertid at pasienter som ikke blir innlagt på sykehusene kan få utgifter til overnatting mens behandlingen pågår dersom de av ulike årsaker ikke har anledning til å reise hjem mellom hver polikliniske behandling. Bidrag til drift av pasienthotell/sykehotell er inkludert i de regionale helseforetakenes basisbevilling, og utgiftene forbundet med overnatting og drift av pasienthotellene er i stor grad finansiert av de regionale helseforetakene.

Jeg mener stortingsrepresentant Hill-Marta Solberg peker på en relevant problemstilling. Jeg vil derfor se nærmere på omfanget av egenbetaling i pasienthotell, og eventuelt vurdere hvorvidt det kan være aktuelt med en nærmere regulering av dette.