Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:146 (2004-2005)
Innlevert: 29.10.2004
Sendt: 01.11.2004
Besvart: 09.11.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Et båtsenter må etterbetale avgifter til staten pga. at en båt er brukt feil av kjøper. Dette skjer selv om at Troms fylkesskattekontor har gitt skriftlig bekreftelse på at båten tilfredsstiller avgiftsfritak gitt bestemt bruk, og kjøper har bekreftet at båten skal imøtekomme den type bruk (se begrunnelse).
Mener statsråden det er riktig at den avgiftsmessige risiko skal pålegges selger, og i så fall i hvor lang tid etter et salg skal selger bære økonomisk ansvar for kjøpers eventuelle brudd av de avgiftsmessige forutsetninger?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål nr. 217 (2003-2004). Skattekravet har gjort at selskapets virksomhet er innstilt.
I vedtak i klagenemnda for merverdiavgift kan man blant annet lese følgende:

"Båten ble av selger behandlet avgiftsmessig som et skip bestemt for passasjerbefordring mot vederlag [...] Båten fikk 9. desember 2002 Sjøfartsdirektoratets tillatelse til begrenset passasjerbefordring."

Deretter kommer nemnda til at båten bruk ikke tilfredsstiller avgiftsfritaket, og skriver:

"Det er den næringsdrivende som må godtgjøre at omsetningen ikke skal avgiftsberegnes, jf. merverdiavgiftsloven § 43. Selges må således forsikre seg om hva skipet faktisk skal brukes til. Det er ikke tilstekkelig aktsomt å anta at et fartøy sertifisert for å ta passasjerer brukes til slik transport mot vederlag når det er sannsynlig at kjøper ikke driver passasjerbefordring for dennes skyld i næringen."

I denne saken blir dermed selger pålagt å betale inn avgifter fordi kjøper angivelig ikke har benyttet båten etter hensikten. Det skjer til tross for at selger kan vise til signert bekreftelse fra kjøper i brev til Toll- og avgiftsdirektoratet (datert 26. februar 2002) om at båten skal "brukes som passasjerbåt og charter mot vederlag".

Det blir som å kreve en bilforhandler for ekstra engangsavgift når en kjøper av en varebil på grønne skilter senere bruker bilen til å transportere personer i varerommet.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Hovedregelen er at omsetning av skip er merverdiavgiftspliktig. Omsetning av skip på minst 15 meter største lengde, bestemt for passasjerbefordring mot vederlag, er imidlertid fritatt fra merverdiavgiftsberegning (nullsats). Skipets beskaffenhet og aktuelle bruk vil være avgjørende for om fritaket kommer til anvendelse.

Som nevnt i svaret til skriftlig spørsmål nr. 217 (2003-2004), dreier denne saken seg om grunnlaget for et slikt fritak er tilstede i dette konkrete tilfellet. Det vil her, som ellers innen avgiftsretten, være den avgiftspliktige næringsdrivende som på tilstrekkelig måte må godtgjøre at vilkårene for en avgiftsfri omsetning forelå på det tidspunkt salget fant sted. Hvilken dokumentasjon som kreves, vil være situasjonsbetinget, og må vurderes konkret i hver enkelt sak. Selgers ansvar og aktsomhetsplikt i den forbindelse har derfor vært en del av vurderingstemaet også i denne saken.

Som du opplyser i ditt brev er saken nå behandlet i Klagenemnda for merverdiavgift. Klagenemndas flertall kom til, som fylkesskattekontoret, at det i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig godtgjort at vilkårene for avgiftsfrihet forelå på salgstidspunktet. Klagenemnda er en uavhengig nemnd. Finansdepartementet har etter gjeldende regelverk mulighet til å omgjøre nemndas avgjørelse, men i praksis forekommer det svært sjelden at departementet benytter denne omgjøringsadgang. I et tilfelle som dette som går på en konkret vurdering basert på et bokettersyn vil det være høyst uvanlig og uheldig dersom Finansdepartementet skal overprøve den bevisvurdering som den uavhengige nemnd har foretatt.

Jeg ber derfor om forståelse for at jeg som statsråd ikke bør gå hin i denne konkrete sak. Det er forvaltningen, ev. domstolene, som må ta en avgjørelse basert på de opplysninger som foreligger i hver enkelt sak. Det vil være situasjonen på salgstidspunktet som er gjenstand for vurdering i slike tilfeller. Dersom det sannsynliggjøres at en selger har vært tilstrekkelig aktsom på det tidspunkt, vil det ikke være grunnlag for å holde ham avsvarlig dersom det i ettertid viser seg at kjøper har brukt båten til andre formål.

Avgiftssystemet er basert på at den næringsdrivende selv sørger for å beregne, innberette og innbetale korrekt avgift til staten. Det vil derfor vanligvis først være ved et ev. etterfølgende bokettersyn at avgiftsmyndighetene foretar en konkret vurdering av avgiftsberegningen, herunder om et fritak faktisk kommer til anvendelse. Merverdiavgiftsloven har nærmere regler om dette. Avslutningsvis vil jeg få bemerke at i denne konkrete saken, så ble avgiftsmyndighetens kontroll foretatt kort tid etter salget.