Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:148 (2004-2005)
Innlevert: 01.11.2004
Sendt: 01.11.2004
Besvart: 12.11.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Den 25. april 2003 sendte Pensumtjeneste AS ved Thomas Nygaard en søknad fremmet som et vedlegg til høringssak: Norsk lyd og blindeskrift -utredningsrapport av 6. mars 2003. Det er ikke mottatt svar på nevnte søknad. Blinde og svaksynte har fremdeles vanskeligheter med å skaffe seg tilgjengelig litteratur, og spesielt faglitteratur på en rask og tilgjengelig måte. Søknaden/vedlegget er et prosjektforslag til løsninger til 450 000 kr.
Vil statsråden vurdere søknaden og gi Pensumtjeneste AS et svar?

Begrunnelse

Søknaden/vedlegget inneholder en prosjektbeskrivelse som kan bidra til at personer med lesehemming skal kunne gå inn i hvilken som helst bokhandel/bibliotek i landet og bestille en hvilken som helst norsk utgivelse tilrettelagt for sine behov. Det etterspurte verket skal kunne gjøres tilgjengelig for kjøperen innen en rimelig tidsperiode og til en pris tilnærmet lik det en ikke-tilrettelagt utgivelse koster. Utfordringene ligger i organiseringen av en slik virksomhet og logistikken rundt det å gjøre hele årsproduksjonen av norsk litteratur tilgjengelig for brukere med spesielle behov for tilrettelegging.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ivaretar statlige bibliotekoppgaver vedrørende produksjon og utlån av allmenn litteratur og studielitteratur for synshemmede. I St.prp. nr. 1 (2002-2003) ble det slått fast at produksjonen av litteratur til synshemmede har vært for liten i forhold til behovet. I 2003 ble det derfor gitt en bevilgningsøkning til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek på 5,5 mill. kr. Samtidig ble det iverksatt administrative tiltak for å bedre produksjon og utlån.

Virksomheten ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ble utredet i løpet av 2003, og på bakgrunn av utredningen ble det fastsatt en utviklingsplan for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i første halvdel av 2004. Resultatet av denne innsatsen er at både produksjon og utlån ved institusjonen har økt. Som det er slått fast i St.prp. nr. 1 (2004-2005), er det likevel et forbedringspotensial ved institusjonen, ikke minst når det gjelder anvendelse av ny teknologi og gjennom et bedre utviklet samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre aktører. Kultur- og kirkedepartementet mener det er grunn til å forvente at produksjonen av litteratur for blinde og svaksynte skal opp på et betydelig høyere nivå i årene som kommer.

Representanten Pedersen viser til et prosjektforslag fra Pensumtjeneste AS. Forslaget ble sendt til Kultur- og kirkedepartementet som vedlegg til et høringssvar til utredningen om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek fra 2003. I samarbeid med sentrale aktører på feltet, deriblant Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, ønsker Pensumtjeneste AS med dette prosjektet å undersøke muligheten for å utnytte allerede eksisterende elektronisk materiale i tilrettelegging av litteratur for synshemmede.

Prosjektforslaget fra Pensumtjeneste AS ble sendt som vedlegg til høringssvar og er dermed behandlet som et ledd i oppfølgingen av utredningen. Pensumtjeneste AS er en av samarbeidspartnerne til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. De to aktørene er i kontinuerlig dialog om hvordan man best kan ivareta behovene til synshemmede studenter, og har i dag et formalisert samarbeid om utveksling av tjenester.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek arbeider bredt med å finne nye og effektive løsninger blant annet på de problemstillinger som er skissert i nevnte prosjektsøknad. Kultur- og kirkedepartementet har jevnlig blitt informert om samarbeidet med Pensumtjeneste AS gjennom styringsdialogen med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Departementet vil be Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek om å vurdere prosjektforslaget fra Pensumtjeneste AS og besvare søknaden.