Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:150 (2004-2005)
Innlevert: 01.11.2004
Sendt: 02.11.2004
Besvart: 05.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Røros kommune har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dispensasjon til å kunne bruke frikjøpsmidler for tilfluktsrom til brannsikring. Slik trusselbildet har utviklet seg, synes en bybrann å være en større fare for Rørossamfunnet enn en eventuell mangel på tilfluktsromplasser.
Vil justisministeren bidra til at midlene kan omdisponeres til brannsikring i tråd med det endrede trusselbildet?

Begrunnelse

Siden 1998 har det ikke vært plikt til å bygge tilfluktsrom. Om en slik plikt vil bli gjeninnført, er høyst usikkert. Imidlertid står det i dag betydelige beløp på frikjøpskonto for tilfluktsrom i landets kommuner. I Røros kommune utgjør disse midlene 2,6 mill. kr.
Bergstaden Røros står i dag i en særstilling hva angår bevaring av eldre trehusbebyggelse og er derfor oppført på UNESCOS liste over verdens kulturarv. Røros kommune har igangsatt et prosjekt for å sikre den gamle trehusbebyggelsen mot en ødeleggende bybrann. Dette prosjektet er kostnadsberegnet til 14 mill. kr.
Frikjøpsmidler er innbetalt av lokale byggherrer i de respektive kommuner. Både Røros kommune og Sør-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt (SFD) anfører i sine uttalelser at midlene så langt det er mulig må komme lokalsamfunnet tilgode. Sør-Trøndelag SFD uttaler videre: "Å kunne benytte det innestående beløp til brannsikring av det spesielle Rørossamfunnet, mener vi er en god utnyttelse i beredskapssammenheng, i en tid da det ikke lenger kreves bygging av tilfluktsrom."
Tilfluktsromforskriften § 22 gir bare tillatelse til å benytte midlene på frikjøpskonto til: "bygging eller opprusting av offentlige tilfluktsrom".
Røros kommune er klar over dette og derfor er søknaden sendt som en forespørsel om dispensasjon fra forskriften. I henhold til forskriften § 38 er direktoratet gitt en generell dispensasjonsmyndighet. Røros kommune mener det foreligger slike "særlige omstendigheter" som forskriften § 38 henviser til.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Røros kommune søkte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om dispensasjon fra forskrift om tilfluktsrom i forbindelse med bruk av frikjøpsmidler. Søknaden ble oversendt via Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. DSB mottok søknaden 6. september 2004.

I vedtak av 15. oktober 2004 gav DSB avslag på søknaden. Begrunnelse for avslaget var at forskriften ikke gir anledning til å benytte frikjøpsmidlene til andre formål enn bygging eller opprusting av tilfluktsrom.

Etter det departementet forstår, er vedtaket påklaget og vil bli oversendt Justisdepartementet som klageinstans i nær fremtid.

Det vil ikke være riktig å trekke en endelig konklusjon i denne saken før klagen fra Røros kommune er behandlet av Justisdepartementet.

Som varslet i St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Justisdepartementet er det igangsatt en revisjon av sivilforsvarsloven. Spørsmålet om frikjøpsordningen knyttet til tilfluktsrom vil inngå i dette lovarbeidet.