Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:151 (2004-2005)
Innlevert: 01.11.2004
Sendt: 02.11.2004
Besvart: 09.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hvordan er det mulig å gjennomføre en slik omstilling ved Siviltjenesteadministrasjonen Hustad før Stortinget har behandlet budsjettet 2. desember 2004?

Begrunnelse

I budsjettforslaget som ble lagt fram 6. oktober 2004 foreslår Regjeringen å legge ned Hustad leir. Omleggingen skal i følge forslaget være gjennomført den 15. november i år. All portefølje ved Hustad leir skal være overført til Dillingøy den 15. november. De ansatte ved Hustad leir er lovet arbeid enten i ATK (automatisk trafikkontrollsentral) eller ved kriminalomsorgen. Det er i dag 30 ansatte ved Hustad leir.
Departementet har lagt opp følgende tidsplan:
Kompetansekartlegging innen den 26. oktober 2004; intern organisasjonsendring i Nord-Møre og Romsdal politidistrikt skal gjennomføres. Forhandlingene om dette skal være sluttført den 1. november 2004. Kriminalomsorgen Region Vest skal underrette Justisdepartementet om hvor mange av de tilsatte ved Hustad leir de kan benytte i fengslet og til hva slags arbeid innen 1. november 2004. Bemanningsplan for den nye ATK-enheten som viser hvor mange årsverk enheten vil bestå av og hvilke stillingskoder som vil bli benyttet for hver stilling skal også være klar den 1. november 2004. Kartleggingssamtaler skal gjennomføres med hver ansatt for å fastsette ønske om framtidige arbeidsoppgaver, samtalene gjennomføres av representanter for politidistriktet og kriminalomsorgen i fellesskap innen den 10. november 2004. Resultatet av kartleggingen sendes JD med forslag om innplassering den 11. november 2004. Innplasseringen; JD har ansvaret for denne og sender ut tilbud om ny stilling til hver ansatt innen den 16. november 2004. Fristen for de tilsatte er 14 dager. Opplæring i den nye ATK-enheten starter den 15. november, altså før fristen de tilsatte har for å svare på hva og hvor de ønsker å arbeide (enten ATK eller Kriminalomsorgen).
Den 1. desember 2004 skal det igangsettes prøvedrift med ATK-enheten ved Hustad leir og full drift fra 1. januar 2005. Hustad legges formelt ned den 31. desember 2005.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet har et overordnet ansvar for å administrere den sivile verneplikt.

Siviltjenesten har til nå vært forvaltet av to siviltjenesteadministrasjoner under departementet; Siviltjenesteadministrasjonen-Dillingøy (SAD) og Siviltjenesteadministrasjonen-Hustad (SAH). Disse leirene ble anlagt i 1950-60-årene, i takt med at antallet vernepliktige som var fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrunner økte. Fra begynnelsen av 1970-årene og de neste 30 årene var det hvert år mellom 1 500 og 2 500 mannskaper som ble overført til sivil verneplikt. Administrasjonsordningen har jevnlig vært vurdert, hensett til antallet mannskaper og tjenestemessige forhold. I St.meld. nr. 22 (1995-96) Om sivil tjenesteplikt varslet Justisdepartementet at "Dersom endrede forhold skulle tilsi det. f.eks. at antallet tjenestepliktige skulle synke vesentlig som følge av endringene i Forsvaret, vil spørsmålet om å samle all administrasjon av siviltjenesteordningen på ett sted måtte tas opp til ny vurdering".

De siste årene har den sivile verneplikten gjennomgått så store endringer at det nå er behov for en omstilling i siviltjenesteforvaltningen. Det er bakgrunnen for regjeringens beslutning om å legge ned SAH ved utgangen av 2004, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005). Fra 1999-2003 er det registrert en nedgang i antallet søknader til sivil verneplikt. I 2003 la departementet om innkallingsrutinene, slik at de sivile vernepliktige kan påregne å bli kalt inn til tjeneste på linje med vernepliktige i Forsvaret, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003). Departementet vil ytterligere harmonisere innkallingene til sivil verneplikt med innkallingene til Forsvaret, jf. St.meld. nr. 39 (2004-2005). I tillegg er det gjennomført flere effektiviseringstiltak i forbindelse med gjennomføringen av siviltjenesten og i forvaltningen. Disse forholdene gjør at man i dag har en mye større siviltjenesteadministrasjon enn antall mannskaper og tjenestemessige forhold i årene fremover tilsier. I 2004 produseres 1 460 det mannskapsårsverk og for 2005 er det lagt opp til en produksjon på ca. 1 200. Dette er færre enn Siviltjenesteadministrasjonen-Dillingøy alene hadde i tjeneste for få år siden, med samme antall stillinger som i dag.

Siviltjenesteadministrasjonen-Hustad ligger i et distrikt hvor det kan være vanskelig for de ansatte å finne nytt arbeid. De fleste har lang erfaring som saksbehandler i offentlig virksomhet. Derfor er de også godt kvalifisert til stillingene i de nye virksomhetene i Hustad leir. For å sikre de ansatte ved SAH har Justisdepartementet forpliktet seg til å gi alle tilbud om en ny stilling i Nordmøre og Romsdal politidistrikt-ATK-enheten (behandling av fartsovertredelser etter automatisk trafikkontroll) eller Hustad fengsel, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005). Denne forsikringen ble svært godt mottatt av de ansatte ved SAH.

De ansatte ved SAH og forvaltningen ønsker å avsette tilstrekkelig tid til grundig opplæring i det nye saksområdet. Siviltjenesteadministrasjonen-Dillingøy er allerede rustet til å overta mannskapene fra SAHs distrikt. For å utnytte ressursene best mulig vil man derfor gjennomføre opplæring av de ansatte og prøveordning med behandling av ATK-saker de siste ukene av 2004. Dermed kan arbeidet ved ATK-enheten være i full drift fra årsskiftet. Den nye ATK-enheten er et ledd i Regjeringens arbeid for å øke trafikksikkerheten, og vil øke og effektivisere politiets innsats på dette område.

Nedleggelsen av SAH innebærer at de ansatte skal gjennom en relativt stor omstilling innenfor korte frister. For å sikre de ansattes rett til medbestemmelse, og gi trygghet og kunnskap om prosessen, inngikk Justisdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene den 26. oktober 2004 en omstillingsavtale. Samtidig sa organisasjonene seg enige i den tidsplanen som er referert i begrunnelsen til spørsmålet. Det er helt nødvendig å utføre disse tiltakene i overensstemmelse med tidsplanen av hensyn til en forsvarlig behandling av de tilsatte ved SAH.

Omstillingen ved Siviltjenesteadministrasjonen-Hustad baserer seg på at Stortinget samtykker i Regjeringens beslutninger om nedleggelse av SAH og den alternative bruken av Hustad leir. Det er en grunnleggende forutsetning at Stortinget skal godkjenne omleggingen ved SAH. Det fremgår også av omstillingsavtalen at den bygger på Regjeringens budsjettforslag. Tiltakene i omstillingen gjelder behandling av tilsatte og organisatoriske endringer i eksisterende etater, i tillegg til opplæring og en viss forsøksdrift.

Hvis det viser seg at Stortinget ønsker en annen løsning på dette området kan prosessen omgjøres.