Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:155 (2004-2005)
Innlevert: 03.11.2004
Sendt: 04.11.2004
Besvart: 12.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Innst. S. nr. 268 (2003-2004) om St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring er det på side 45 fremvist et flertall som gjennom egen merknad peker på at Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) opprettholder rolle, ansvarsområde, organisatorisk tilknytning og plassering.
Hvordan har statsråden fulgt opp denne politiske føringen fra et flertall i Stortinget?

Begrunnelse

St.meld. nr. 30 Kultur for læring behandlet også samarbeid mellom hjem og skole. I egen omtale av medvirkning av foresatte på nasjonalt nivå heter det:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og representanten Simonsen, viser til at FUG fungerer i dag både som et rådgivende organ for departementet og en interesseorganisasjon for de foresatte i skolesammenheng. Flertallet vil understreke at på tross av denne dobbeltrollen, så har FUG ivaretatt sine oppgaver på en god måte. Med bakgrunn i dette mener flertallet at FUGs rolle, ansvarsområder og organisatoriske tilknytning og plassering opprettholdes."

Nytt styre i FUG er oppnevnt fra januar 2004 og skal fungere i 4 år. Det er viktig at utvalget får ro om sin plassering og sine rammebetingelser slik at innsatsen kan konsentreres om hovedvirksomheten. Dette blir spesielt viktig i forbindelse med alle de endringer som nå skjer og skal skje i grunnskolen. Derfor er det viktig at FUG får en avklaring av sin rolle, ansvarsområde, organisatoriske rolle og plassering.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Utdannings- og forskningsdepartementet fortsetter følger opp Innst. S. nr. 268 når det gjelder ansvarsområde og organisatorisk tilknytning for Foreldreutvalg for grunnskolen.

I Innst. S. nr. 268 (2003-2004) sier komiteen blant annet:

"Komiteen mener det er et viktig anliggende å sikre at et fremtidig nasjonalt foreldreutvalg får en sterkere demokratisk og representativ forankring i måten FUG oppnevnes på.

Komiteen ber departementet utrede ulike alternativer og fremme forslag som kan sikre FUG en mer representativ forankring."

I omtalen av FUG i St.prp. nr. 1 (2004-2005) sier departementet:

"Departementet skal greie ut og fremme forslag om ei organisering av FUG som mellom anna skal sikre ei meir representativ forankring. I mellomtida skal FUG arbeide vidare etter dei retningslinjene som er trekte opp i St.meld. nr. 14 (1997-98), jf. Innst. S. nr. 117 (1997-98)."

Utdannings- og forskningsdepartementet, i nært samarbeid med FUG, arbeider med å finne ulike modeller for å sikre en mer representativ forankring av Foreldreutvalg for grunnskolen. Departementet kommer tilbake til saken.